Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach w 2021 roku

30 stycznia 2021 0 Comments

 

.

Uwaga w dalszej części tekstu są załączniki !!!

Data Etap zapisów/czynność rodzica/opiekuna prawnego
1 lutego Rodzice otrzymują harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach wraz z obowiązującymi „Zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Pruszków”
1 lutego –
14 lutego*
Pobieranie wniosków zgłoszeniowych z macierzystego przedszkola lub strony internetowej przedszkola i składanie w wyznaczonym miejscu w przedszkolu
2 marca Przekazanie informacji rodzicom o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny do danej placówki
4 marca –
12 marca
Płatność za dyżur wakacyjny przelewem na wskazany przez przedszkole nr konta lub w sekretariacie przedszkola, w którym dziecko zostało zakwalifikowane
po 5 października Zwrot za pobyt i żywienie związany z nieobecnością dziecka w przedszkolu
*jeżeli koniec terminu do wykonania czynności prawnej przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego (w następnym dniu roboczym).

Dokumenty do pobrania 
1. Regulamin dyżuru wakacyjnego (PDF)

2. Zarządzenie Prezydenta (PDF)

3. Wykaz przedszkoli biorących udział w dyżurach wakacyjnych w roku szkolnym 2020/2021 (PDF)