Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach w 2021 roku

.

Uwaga w dalszej części tekstu są załączniki !!!

Data Etap zapisów/czynność rodzica/opiekuna prawnego
1 lutego Rodzice otrzymują harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach wraz z obowiązującymi „Zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Pruszków”
1 lutego –
14 lutego*
Pobieranie wniosków zgłoszeniowych z macierzystego przedszkola lub strony internetowej przedszkola i składanie w wyznaczonym miejscu w przedszkolu
2 marca Przekazanie informacji rodzicom o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny do danej placówki
4 marca –
12 marca
Płatność za dyżur wakacyjny przelewem na wskazany przez przedszkole nr konta lub w sekretariacie przedszkola, w którym dziecko zostało zakwalifikowane
po 5 paździ...
Wiadomości Czytaj więcej