IV – Eksperci – Kronika grupy – rok szkolny 2018/2019

Kronika grupy IV – Eksperci – miesiąc wrzesień 2018

Kronika grupy IV – Eksperci – miesiąc październik 2018

Kronika grupy IV – Eksperci – miesiąc listopad 2018

Kronika grupy IV – Eksperci – miesiąc grudzień 2018

Kronika grupy IV – Eksperci – miesiąc luty 2019

Kronika grupy IV – Eksperci – miesiąc marzec 2019

Archiwum

 VI – Eksperci – Kronika grupy – rok szkolny 2016/2017

 VI – Eksperci – Kronika grupy – rok szkolny 2017/2018