Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: luty 2021

 

Baśniowy świat
– Wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego,
– Odpowiadanie na proste pytania dotyczące tekstu
– Wdrażanie do zgłaszania chęci odpowiedzi
– Nabywanie koordynacji ruchowej w trakcie zabaw ruchowych
– Słuchanie po polsku bajek, baśni i legend innych narodów,
– Naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt,
– Oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki.
– Uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
– Reagowanie na humor zawarty w utworze literackim lub w danej sytuacji,
– Liczenie palców, przedmiotów w zakresie 5 itp.

Kolorowy karnawał
– Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
– Kształtowanie umiejętności dobierania przedmiotów ze względu na podobieństwo;
– Utrwalenie wyglądu i nazw figur geometrycznych
– Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej;
– Zapoznanie dzieci z tradycją balu karnawałowego;
– Stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji słownej, ruchowej i plastycznej
– Rozwijanie słuchu i pamięci muzycznej;
– Kształtowanie poczucia rytmu; wdrażanie do gry na instrumentach;
– Wzbogacanie słownictwa o nowe pojęcia;
– Stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji ruchowej

W świecie sztuki – muzyka
– Śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście
– Słuchanie utworów instrumentalnych.
– Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
– Uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu
– Poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych
– Tworzenie własnych instrumentów z dostępnych materiałów, w tym materiałów odpadowych
– Próby akompaniamentu do piosenek na wykonanych instrumentach
– Tworzenie podkładu rytmicznego do znanych wierszy, z użyciem dostępnych instrumentów perkusyjnych.
– Odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
– Zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
– Skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
– Słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia
– Słuchanie, rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów zwierząt, pojazdów
– Słuchanie i rozpoznawanie odgłosów różnych zjawisk atmosferycznych.
– Nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.).
– Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
– Określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do góry, w dół, do przodu, do tyłu, w bok.
– Uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

Chcę być matematykiem
– Udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
– Spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem
– Rytmiczne poruszanie się przy muzyce
– Przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
– Uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
– Sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia.
– Poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności,
– Uczestniczenie we wspólnych zabawach,
– Mówienie o swoich potrzebach.
– Zapoznanie ze sposobami mierzenia i ważenia
– Rozróżnianie pojęć dotyczących wielkości (mały, duży, krótki, długi, wysoki, niski)
– Reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu
– Składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru,