Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie i – mali badacze na miesiąc: marzec 2017

 

Bawimy się kolorami:
– rozpoznawanie i nazywanie kolorów tęczy;
– poznawanie różnych odcieni danego koloru;
– pokazanie, że ten sam kolor występuje w różnych przedmiotach/obiektach przyrodniczych;
– ćwiczenie percepcji wzrokowej;
– ćwiczenia w liczeniu;
– nauka tworzenia barw i ich odcieni w wyniku mieszania kolorów różnymi sposobami;
– nauka wykonywania zadania zgodnie z instrukcją;
– rozwijanie ciekawości poznawczej;
– nauka uważnego słuchania tekstów literackich;
– próby określania elementów muzyki (tempo);
– rozwijanie świadomości własnego ciała;
– utrwalanie cech charakterystycznych oraz nazwy aktualnej pory roku i obecnego miesiąca;
– doskonalenie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, fleksyjnym
i składniowym.

Poznajemy instrumenty:
– wzbogacanie wiedzy dzieci na temat instrumentów muzycznych;
– nabywanie umiejętności formułowania pytań;
– wdrażanie do pracy zespołowej;
– nauka uważnego słuchania zdania innych oraz spokojnego przedstawiania swoich sądów i opinii;
– nauka dochodzenia do wspólnych ustaleń;
– doskonalenie umiejętności liczenia i rozróżniania liczenia błędnego od poprawnego;
– utrwalanie określeń wielkości: mały – duży, mniejszy – większy;
– czerpanie radości ze wspólnych działań;
– łączenie przyczyny ze skutkiem;
– nauka uważnej obserwacji;
– nauka dochodzenia do wspólnych ustaleń;
– poznanie pojęć orkiestra i koncert;
– kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez obcowanie z muzyką;
– uczenie śmiałości i otwartości w kontaktach z innymi;

Szukamy wiosny:
– utrwalenie pojęcia cyklicznego następstwa czasu – pory roku;
– poznanie charakterystycznych cech nowej pory roku – wiosny;
– poszerzenie wiadomości na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nową porą roku –wiosną;
– rozpoznawanie wiosennych kwiatów, próby odszukiwania ich w otoczeniu;
– uwrażliwienie na piękno przyrody;
– poznanie tradycji ludowych;
– utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie wyjść poza teren przedszkola oraz uświadomienie konieczności bezwzględnego ich przestrzegania;
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat obserwowanych zjawisk.
– wzbogacanie wiedzy dotyczącej hodowania wybranych roślin;
– wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania;
– rozróżnianie i nazywanie różnych odgłosów i dźwięków;
– wzbogacanie wiadomości dotyczących zmian w przyrodzie wiosną (przyloty ptaków);
– doskonalenie umiejętności wycinania nożyczkami;

Wiosenne porządki:
– rozwijanie zainteresowania najbliższym środowiskiem;
– obserwowanie wiosennych prac porządkowych w ogrodach;
– poznanie nazw i zastosowania wybranych narzędzi ogrodniczych;
– uwrażliwienie na piękno przyrody;
– wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich;
– utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie wyjść poza teren przedszkola oraz uświadomienie konieczności bezwzględnego ich przestrzegania;
– poznanie wyglądu i zastosowania domowych urządzeń elektrycznych;
– poznanie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas korzystania z urządzeń elektrycznych;
– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.