Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: czerwiec 2021

 

Niby tacy sami, a jednak inni – 31 maj-04 czerwiec
– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
– dostrzeganie i szanowanie odmienności innych dzieci,
– rozwijanie aktywności badawczej,
– zachęcanie do radosnego eksperymentowania i wyciągania wniosków,
– zapoznanie ze znaczeniem słowa przyjaciel,
– zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych i kulturalnego zwracania się do siebie,
– rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
– poznanie nowej piosenki,
– zapoznanie z kulturą innych krajów,
– rozwijanie umiejętności rachunkowych,
– rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
– rozwijanie sprawności fizycznej,
– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza,
– poznawanie zabaw dzieci z różnych stron świata,
– wzbogacenie wiadomości na temat tradycyjnego stroju Meksykanów,
– rozwijanie sprawności manualnej,
– zapoznanie z zabawami, którymi można się bawić latem,
– zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw.

Wakacyjne podróżne – 07-11 czerwiec
– wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego,
– poznawanie świata poprzez doświadczenia własne i innych ludzi,
– rozwijanie sprawności manualnej,
– zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,
– rozbudzanie ciekawości poznawczej poprzez aktywny udział w zabawach badawczych,
– nabywanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,
– rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
– rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
– rozwijanie umiejętności liczenia,
– klasyfikowanie przedmiotów ze względu na ich przynależność,
– rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
– rozwijanie sprawności fizycznej,
– poznawanie różnych środowisk przyrodniczych,
– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
– rozwijanie sprawności manualnej,
– zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim osobom,
– zapoznanie z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i morskiej,
– rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności aparatu artykulacyjnego.

Pożegnania nadszedł czas – 14-18 czerwiec
– rozpoznawanie emocji i radzenia sobie z nimi,
– rozwijanie mowy komunikatywnej,
– poszerzanie doświadczeń plastycznych,
– rozwijanie sprawności manualnej,
– uświadamianie niebezpieczeństw w miejscach wakacyjnego wypoczynku,
– rozwijanie mowy,
– reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne,
– rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
– rozwijanie umiejętności liczenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
– określanie liczebności zbioru bez liczenia,
– rozwijanie sprawności ruchowej,
– rozwijanie orientacji przestrzennej,
– poznawanie właściwych form zachowania,
– rozwijanie umiejętności kulturalnego komunikowania się,
– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wykonywania poleceń,
– rozwijanie sprawności manualnej,
– utrwalanie nazw oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku,
– rozwijanie myślenia logicznego.

Segregujemy śmieci – 21-25 czerwiec
– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
– doskonalenie poprawności językowej prezentowanych wypowiedzi,
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy,
– wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości,
– rozwijanie poczucia rytmu,
– dostrzeganie i powtarzanie rytmu muzycznego,
– poznanie rodzajów szklanych przedmiotów,
– rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
– doskonalenie wiedzy na temat plastiku i metali,
– rozwijanie właściwej reakcji na instrukcje N.,
– rozwijanie sprawności ruchowej,
– rozwijanie orientacji przestrzennej,
– kształtowanie postawy proekologicznej,
– poszerzanie słownictwa,
– spotkanie z zaproszonym gościem,
– kształtowanie wyobraźni przestrzennej,
– zaprezentowanie na forum zaproszonych gości wiedzy zdobytej podczas trwania projektu,
– wzmocnienie wiary we własne siły i możliwości.