Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: grudzień 2019


Projekt Emocje

– wskazywanie różnych stanów emocjonalnych (np.: złość, smutek, radość, strach) przedstawionych na obrazkach,
– podawanie przykładów sytuacji, w których występują pozytywne emocje i negatywne emocje
– poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć,
– dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych
– rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów,
– rozwijanie poczucia przynależności do grupy,
– budowanie poczucia własnej wartości,
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny.

Idzie zima ze śniegiem
– poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).
– dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy
– rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów
– wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
– tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
– wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego,
– rozwijanie umiejętności wokalnych,
– rozwijanie umiejętności reagowania na zmianę dynamiki,
– rozwijanie sprawności ruchowej.
– wzbogacanie wiedzy o wyglądzie płatków śniegu,

Idą święta
– poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
– kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia), przejmowanych od pokoleń.
– wzbogacanie zasobu słownictwa,
– utrwalanie gry na poznanych instrumentach,
– kształtowanie poczucia rytmu,
– rozwijanie sprawności rachunkowych,
– utrwalanie pojęć: wysoko, nisko.
– rozwijanie sprawności ruchowej,
– rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
– rozwijanie sprawnościowi manualnej.

Jak wyglądał świat przed milionami lat
– poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionem lat,
– rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na przekazie literackim,
– wzbogacanie wiedzy na temat warunków panujących w prehistorycznym lesie,
– kształtowanie poczucia rytmu,
– wykorzystywanie nowych efektów dźwiękowych,
– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
– rozwijanie umiejętności matematycznych,
– rozwijanie sprawności ruchowej,
– budzenie zainteresowania dzieci historią Ziemi,
– rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej.