Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: grudzień 2020

 

7-11. 12.2020
– rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na przekazie literackim,
– wzbogacanie wiedzy na temat warunków panujących w prehistorycznym lesie,
– kształtowanie poczucia rytmu,
– wykorzystywanie nowych efektów dźwiękowych,
– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
– rozwijanie umiejętności matematycznym,
– zachęcanie do uważnego słuchania.,
– rozwijanie sprawności ruchowej,
– budzenie zainteresowania dzieci historią Ziemi,
– rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej.

14-18.12.2020
– dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy,
– wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego,
– rozwijanie umiejętności wokalnych,
– rozwijanie umiejętności reagowania na zmianę dynamiki,
– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
– rozwijanie umiejętności matematycznych,
– zachęcanie do uważnego słuchania poleceń
– rozwijanie sprawności ruchowej.
– wzbogacanie wiedzy o wyglądzie płatków śniegu, rozwijanie sprawności manualnej.

21-24.12.2020
– poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
– wzbogacanie zasobu słownictwa,
– utrwalanie gry na poznanych instrumentach,
– kształtowanie poczucia rytmu,
– rozwijanie sprawności rachunkowych,
– utrwalanie pojęć: wysoko, nisko.
– rozwijanie sprawności ruchowej,
– rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
– wzbogacenie słownictwa,
– rozwijanie sprawnościowi manualnej.

28 -31.12.2020
– kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć – własnych i innych osób,
– przygotowanie do rozumienia uczuć – własnych i innych ludzi,
– rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów,
– rozwijanie poczucia przynależności do grupy,
– budowanie poczucia własnej wartości,
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny.