Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: kwiecień 2022

 

Wiosenne powroty
– Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian). pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
– Rozpoznanie i nazywanie wybranych ptaków.
– Omawia życie ptaków wiosną (budowanie gniazd).
– Wyszukiwanie obrazków bociana wśród innych obrazków.
– Układa puzzle przedstawiających ptaki.
– Obserwowanie najbliższego otoczenia (sala, plac zabaw, widok z okna…), wymienianie jego elementów.
– Opowiada o tym, co robią ptaki wiosną (na podstawie obrazków).

Wielkanoc
– Kultywowanie tradycji i zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocnymi, przejmowanych od pokoleń.
– Wymienianie produktów, które powinny się znaleźć w wielkanocnym koszyku.
– Rozpoznawanie przedmiotów związanych z Wielkanocą.
– Dzielenie się informacjami dotyczącymi świąt rodzinnych.
– Lepienie jajka z masy solnej i zdobienie.
– Zakładanie hodowli rzeżuchy.
– Rozwiązywanie zagadek dotyczących świąt.
– Układanie puzzli o tematyce świątecznej.

Wiosna na wsi
– Poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi (dorosłych i młodych).
– Rozpoznaje i nazywanie zwierzęta wiejskie przedstawionych na obrazkach.
– Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych przedstawionych na obrazkach.
– Porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa, nazywanie zwierząt.
– Naśladowanie odgłosów zwierząt.
– Dopasowywanie obrazka młodego zwierzęcia do obrazka jego mamy.
– Wymienianie produktów otrzymywanych od wybranych zwierząt wiejskich.
– Wykonanie drobnych prac porządkowych w ogrodzie przedszkolnym.

Dbamy o przyrodę
– Poznawanie sposobów ochrony środowiska.
– Uczestniczenie w pracach na terenie ogródka przedszkolnego (np. grabienie ziemi, wysiewanie nasion, sadzenie roślin).
– Poznawanie sposobów ochronić przyrody.
– Poznawanie sposobów segregowania śmieci.
– Zapoznanie ze sposobami, jak należy zachowywać się w lesie i dbania o niego.
– Tworzenie kompozycję z zakrętek i tworzenie pracy na kartce.

W każdym tygodniu pracujemy nad takimi umiejętnościami jak:
– Uważne słuchanie utworów literackich.
– Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
– Wypowiadanie się prostymi zdaniami.
– Rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.
– Wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek.
– Układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.
– Rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
– Dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.
– Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
– Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
– Wycinanie, wydzieranie, składanie papieru, lepienie: z plasteliny, masy solnej lub masy papierowej
– Śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
– Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
                             – ze śpiewem
                             – rytmicznych
                             – ilustracyjnych.
– Rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
– Uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.
– Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
– Rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.