Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: marzec 2021

 

Tydzień 1-5.03.2021
– zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,
– zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi żyjącymi w dżungli lub na sawannie,
– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
– poznanie nowej piosenki,
– rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,
– poszerzanie wiadomości na temat wybranych owoców egzotycznych,
– porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność
– rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
– rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
– rozpoznawanie i wyrażanie emocji,
– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci,
– rozwijanie sprawności manualnej i orientacji przestrzennej,
– utrwalanie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych,
– aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek.

Tydzień 8-12.03.2021
– poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie i na polu,
– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu,
– rozwijanie sprawności manualnej,
– zachęcanie do dbałości o porządek i wystrój sali,
– wzbogacanie zasobu słownictwa,
– wzbogacenie wiedzy dotyczącej zwierząt i środowiska, w którym żyją,
– rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
– doskonalenie poczucia rytmu,
– rozwijanie orientacji przestrzennej,
– rozwijanie sprawności rachunkowych,
– przestrzeganie ustalonych zasad zachowania,
– rozwijanie umiejętności budowania prostych zdań, poprawnych pod względem gramatycznym,
– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania instrukcji przekazywanej przez Nauczyciela
– zwrócenie uwagi na różnice w sposobie poruszania się zwierząt,
– rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości wzrokowej.

Tydzień 15-19.03.2021
– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną,
– rozwijanie poczucia przynależności narodowej,
– kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku,
– poznawanie w zabawie właściwości farb i zjawiska mieszania się kolorów,
– wyrabianie umiejętności reagowania określonymi ruchami na dźwięki,
– rozwijanie zdolności swobodnego poruszania się w przestrzeni,
– rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
– utrwalanie pojęć: długi, krótki,
– rozwijanie sprawności ruchowej,
– rozwijanie orientacji w obrębie ciała,
– przekazywanie wiedzy dotyczącej pogody,
– kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
– uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.
– rozwijanie sprawności manualnej,
– rozwijanie wyobraźni,
– uczestniczenie w samodzielnych zabawach w teatr, z wykorzystaniem różnych akcesoriów,
– zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy.

Tydzień 22-26.03.2021
– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
– wzbogacanie wiadomości przyrodniczych,
– rozwijanie ciekawości poznawczej,
– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny,
– zgodne współdziałanie z rówieśnikami,
– rozwijanie koncentracji,
– utrwalanie posiadanych wiadomości na temat pór roku,
– rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia,
– rozwijanie mowy,
– liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
– porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość i przynależność
– rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
– rozwijanie sprawności fizycznej,
– wzbogacanie wiadomości na temat etapów rozwojowych wybranych kwiatów,
– utrwalanie wybranych kolorów,
– poszerzanie wiedzy na temat zmian zachodzących wiosną w życiu małych zwierząt,
– rozwijanie sprawności manualnej,
– wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków wiosennych kwiatów.