Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: wrzesień 2021

 

Wspomnienia z wakacji
– Dziecko wypowiada się na zadany przez nauczyciela temat,
– Potrafi przywołać wspomnienia na podstawie pamiątek z wakacji,
– Zna zasady panujące w grupie,
– Rozpoznaje swoje miejsce w sali, w łazience i w szatni,
– Zna imiona kolegów i koleżanek w grupie,
– Uczestniczy zgodnie w zabawach dowolnych z innymi dziećmi,
– Uważnie słucha nauczyciela,
– Uczestniczy w zabawach ruchowych i rytmicznych.

To jestem JA
– Dziecko zna swoje imię i nazwisko,
– Wskazuje wymienione części ciała,
– Określa swoje cechy fizyczne: wzrost, wiek, kolor oczu,
– Uczestniczy w zabawach ruchowych kształtujących prawidłową postawę ciała (orientacyjno – porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania),
– Obserwuje przedmioty w najbliższym otoczeniu i je nazywa,
– Naśladuje czynności wykonywanych przez inne osoby,
– Wykonuje ćwiczenia oddechowe,
– Odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
– Uczestniczy w pracach plastycznych.

Moja grupa
– Dziecko przestrzega ustalonych zasad grupowych,
– Zgodnie uczestniczy w zabawach grupowych,
– Obserwuje otoczenie przyrodnicze,
– Obserwuje zachowania innych osób oraz podejmuje próby ich naśladowania,
– Nazywa przedmioty z najbliższego otoczenia oraz ich kolorystykę,
– Uczestniczy w pracach plastycznych – malowanie farbami
– Uczestniczy w zabawach ruchowo-naśladowczych,
– Reaguje ruchem na zmiany tempa utworu muzycznego,
– Podejmuje próby dłuższych wypowiedzi na zadany temat.

Moja droga do przedszkola
– Dziecko poznaje zasady ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach,
– Uczestniczy we wspólnych zabawach,
– Wdraża się do przestrzegania porządku po skończonych zajęciach,
– Rozpoznaje i nazywa dźwięki i odgłosy z otoczenia,
– Porównuje i klasyfikuje przedmioty,
– Skupia uwagę na treściach proponowanych przez nauczyciela,
– Odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
– Układa dowolnych kształtów z figur geometrycznych,
– Uczestniczy w zabawach badawczych,
– Odgrywa role w zabawach tematycznych
– Odpowiednio reaguje na sygnały dźwiękowe.

Idzie jesień przez las, park
– Dziecko obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie w najbliższym otoczeniu,
– Zna zasady zachowania się w lesie oraz specyfikę leśnego środowiska,
– zna cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu,
– interesuje się światem przyrody,
– Gromadzi „dary jesieni” w kąciku przyrody oraz wykorzystuje je do działalności poznawczej
– Odpowiada na pytanie dotyczące wysłuchanego utworu,
– Używa określeń „dużo”, „mało”
– Tworzy prace plastyczne wykonane rożnymi technikami.