Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: wrzesień 2018

 

WITAMY W PRZEDSZKOLU 02. 09 – 06. 09.
Uczymy się podawania informacji o sobie:
– określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do in¬nych), kolor włosów
– określanie swoich ulu¬bionych potraw, form wypoczynku
– określanie swoich zain¬teresowań.
Przypominamy sobie, jak należy współtworzyć przyja¬zną atmosferę w grupie:
– przestrzeganie wspól¬nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
Poznajemy elementy świata poprzez nasze zmysły:
– rozpoznawanie przed¬miotów, roślin, zwie¬rząt za pomocą zmy¬słów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.

NASZA GRUPA 09. 09 – 13. 09.
Dbamy o dziecięce relacje
– przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu.
Uczymy się współdziałania w grupie
– uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela (z elementami zespołowego współzawodnictwa).
Doskonalimy sposoby komunikowanie się w grupie
– dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji
– poznawanie zasad zgodnej komunikacji (np. nieprzerywanie wypowiedzi innych, niepodnoszenie głosu w przypadku różnicy zdań, patrzenie w kierunku rozmówcy itp.).
Wdrażamy się do dbałości o porządek i wystrój sali
– wypełnianie obowiązków związanych z pełnieniem roli dyżurnego.
Wartości społeczno-moralne
– rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.

MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA 16. 09 – 20. 09.
Dowiadujemy się jak dbać o bezpieczeństwo
– poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej)
– zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie
– poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.
Poznajemy środki transportu i podstawowe zasady ruchu drogowego
– poznawanie wybranych znaków drogowych
– poznawanie samochodów specjalistycznych: straży pożarnej, policji, karetki pogotowia; poznawanie numerów telefonicznych do tych instytucji.

NADESZŁA JESIEŃ 23. 09 – 27. 09.
Obserwujemy przyrodę wokół nas
– uczestniczenie w wycieczkach pozwalających w sposób bezpośredni zapoznać się z wybranymi środowiskami przyrodniczymi (las, pole, park, staw…), ze zwierzętami i roślinami tam żyjącymi
– zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
Przyroda jesienią
– nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych
– rozpoznawanie drzew po liściach i owocach
– poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona)
– gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystanie ich do wszelkiej działalności matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji czy w ćwiczeniach ruchowych
– poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak, kurka itp.) i niejadalnych (muchomor czerwony, muchomor sromotnikowy itp.).