Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: listopad 2021

 

Dbamy o bezpieczeństwo
– Poznawanie wybranych znaków: ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych; kojarzenie ich z figurami geometrycznymi
– Utrwalanie podstawowych zasad ruchu drogowego
– Roli sygnalizatora w ruchu ulicznym
– Utrwalanie znajomości adresu zamieszkania
– Roli policjanta w życiu społeczeństwa
– Uświadomienie różnic między osobą znaną/bliską a nieznajomą
– Uświadomienie związku między sytuacjami a ich konsekwencjami
– Utrwalenie znajomości europejskiego numeru alarmowego 112
– Kształtowanie pojęcia liczby cztery, poznanie cyfry 4
– Doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych
– Doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
– Wzbudzenie zainteresowania czytaniem przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania
– Doskonalenie techniki czytania przez czytanie prostych sylab
– Poznamy literę d, D wyodrębnioną z wyrazów dom, Dorota. Uczymy się wysłuchiwać poznanych głosek na początku, w środku i na końcu wyrazów.
– Próbujemy czytać wyrazy złożone z poznanych liter O, A, T, M, E, L, I, D.

Kochamy Cię Polsko
– Tworzymy kącik patriotyczny w naszej Sali.
– Poznamy genezę Święta Niepodległości – rozbudzanie u dzieci ciekawości poznawczej zmierzającej do poznania wydarzeń z historii Polski.
– Budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętno¬ści przyjmowania odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego, budzenia poszanowania dla wszystkich symboli narodowych.
– Wykonywanie symboli narodowych dowolnie wybranymi technikami plastycznymi.
– Poszerzanie wiadomości dzieci na temat sławnych postaci – Józef Piłsudski.
– Przygotowanie do czytania przez doskonalenie słuchu fonematycznego – doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty co¬dziennego użytku; analiza i synteza głoskowa wyrazów; czytanie globalne wyrazów mapa, Polska, dom utrwalenie poznanych liter: O, A, T, M, E, L, I, D ; zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania.
– Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – wprowadzenie tańca narodowego „Polonez” i piosenki „Nie ma jak dom”, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności reagowania na akcent muzyczny, uwrażliwianie na elementy muzyki takie jak tempo, dynamika, wysokość dźwięków.

Deszczowe preludium
– Zainicjowanie obserwacji pogody i zapisu temperatury na termometrze wewnętrznym- próby odczytywania temperatury.
– Posługiwanie się wybranymi pojęciami związanymi z pogodą, np. temperatura, deszcz, śnieg, itp.
– Rozpoznawanie symboli charakteryzujących stan pogody, opowiadanie o zjawiskach pogodowych.
– zabawa w prezentera/prezenterkę pogody.
– Założenie tygodniowego kalendarza pogody
– z zaznaczeniem pory roku, nazwy miesiąca i dnia tygodnia (wykorzystanie symboli gotowych, tworzonych samodzielnie, cyfr, wyrazów do globalnego czytania)
– Wdrażanie do prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych
– Poszerzanie pojęć związanych ze zmianami obserwowanymi w przyrodzie: stany skupienia wody
– Kształtowanie postaw proekologicznych
– Poznamy wielką i małą, drukowaną i pisaną literę „k” jako znak graficzny dla spółgłoski „k” wyodrębnionej z wyrazów: Kamil, kot. Będziemy odwzorowywać poznaną literę po śladzie.
– Wyodrębniać będziemy głoskę „k” na początku, końcu i w środku wyrazów.
– Spróbujemy odczytywać wyrazy ze znanych już liter.
– Poznamy cyfrę 5 jako znak graficzny dla zbioru pięciu elementów, będziemy pisać cyfrę 5 po śladzie, odwzorowywać ją według wzoru, tworzyć zbiory według wskazanych cech, porównywać liczebność oznaczać cyframi, rozwiązywać zadania matematyczne na dodawanie i odejmowanie
– Rozwijać umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
– Posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi
– Rozpoznawać cyfry oznaczające liczby od 1 do 5
– Doskonalić umiejętności liczenia w szerokim zakresie, dwójkami, piątkami, dziesiątkami
– Kreślić wybrane litery i cyfry

Nasze emocje
– Wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego oraz rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci.
– Uświadomienie dzieciom tego, że w zależności od sytuacji odczuwamy różne emocje
– Stosowanie w codziennych sytuacjach wiedzy o tym, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych
– Nazywanie emocji i rozumienie, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania, doskonalenie umiejętności samooceny oraz oceniania zachowania innych
– Przestrzeganie zasad uczciwej rywalizacji podczas gier
– Dostrzeganie znaczenia uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, uczciwość, odwaga, zdolność do poświęceń
– Dostrzeganie potrzeb i problemów innych dzieci, umiejętne reagowanie, adekwatne do możliwości –
– Budowanie atmosfery sprzyjającej dobrej komunikacji w grupie
– Stosowanie w pracach plastycznych pełnej gamy barw, eksperymenty z mieszaniem kolorów
– Wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „u”, „U”
– Rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
– Utrwalanie kształtów liter i cyfr przez różnorodne działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe
– Doskonalenie umiejętności czytania sylab, tworzenia wyrazów z rozsypanek sylabowych
– Podejmowanie prób podpisania się własnym imieniem w praktycznych sytuacjach
– Doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia i z punktu widzenia innej osoby: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”
– Porównywanie liczebności zbiorów z określaniem, o ile jest mniej lub więcej elementów
– Poznanie znaków „<”, „>”, „=”
– Układanie i odczytywanie zapisów matematycznych ze znakami „<”, „>”, „=”
– Konstruowanie gry planszowej z wykorzystaniem umownych znaków, symboli, wyrazów

Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Bawili się w wysłuchiwanie głosek w wyrazach (na początku, końcu, w środku), odnajdywanie poznanych literek w wyrazach, odczytywanie wyrazów ze znanych liter: O, A, T, M, E, L, I, D, K, U.
– Czytali książki.
– Utrwalili z dzieckiem stronności ciała.
– Utrwalali znajomość adresu.