Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: luty 2017


Tematyka tygodniowa: Jaki jest śnieg? (dziecko…) 
– Rozwija sprawność fizyczną poprzez udział w ćwiczeniach porannych i gimnastycznych;

– Wypowiada się na temat bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie ; 
– Opowiada o swoich ulubionych zabawach na śniegu;
– Liczy w zakresie 8;
– Rozpoznaje poznane cyfry;
– Rozwiązuje zadania tekstowe na dodawanie ;
– Rozpoznaje i nazywa literę „ł”, „Ł”;
– Układa wyrazy z sylab;
– Wykonuje ilustracje do przeczytanych wyrazów;
– Wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
– Czyta tekst wyrazowo-obrazkowy.

Tematyka tygodniowa: Z górki na pazurki
– Układa krótkie zdania;
– Układa wyrazy z sylab;
– Układa wyrazy i je odczytuje;
– Rozpoznaje literę s, S;
– Pisze literę s,S po śladzie;
– Dba o swoje zdrowie- ubiera się stosownie do pogody;
– Dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem;
– Wie na czym polega praca lekarza;
– Pisze cyfrę 9;
– Liczy w zakresie 9;
– Dodaje i odejmuje w zakresie 9;
– Liczy obiekty;
– Rozróżnia przedmioty, obiekty, tworzy zbiory;
– Wie jakie warunki potrzebne są zwierzętom do rozwoju, dokarmia ptaki.

Tematyka tygodniowa: My dzieci mamy swoje prawa
– Poznaje swoje podstawowe prawa oraz uświadomienie dzieciom równości wszystkich ludzi w tym zakresie;
– Poszerza wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach, warunków życia i zwyczajów;
– Doskonali umiejętności współdziałania grupowego, pozytywnej rywalizacji;
– Budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości;
– Dokonywanie oceny postępowania oraz wzbogacenie słownictwa opisującego cechy charakteru;
– Poznanie sposobów dochodzenia sprawiedliwości;
– Uświadomienie dzieciom, że każdy odpowiada za swoje czyny;
– Nabywanie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej;
– Doskonalenie umiejętności formułowania precyzyjnych i bardziej uszczegółowionych wypowiedzi oraz wzbogacanie słownictwa;
– Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem zabaw;
– Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, sprawiedliwość;
– Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczenie właściwych wzorców zachowań;
– Dokonywanie oceny postępowania oraz wzbogacenie słownictwa opisującego cechy charakteru.