IV – Eksperci – Kronika grupy – rok szkolny 2020/2021

 

Kronika grupy IV – Eksperci – miesiąc wrzesień 2020

Kronika grupy IV – Eksperci – miesiąc październik 2020

Kronika grupy IV – Eksperci – miesiąc listopad 2020

Kronika grupy IV – Eksperci – miesiąc grudzien 2020

Archiwum

 VI – Eksperci – Kronika grupy – rok szkolny 2019/2020

 VI – Eksperci – Kronika grupy – rok szkolny 2018/2019

 VI – Eksperci – Kronika grupy – rok szkolny 2017/2018

 VI – Eksperci – Kronika grupy – rok szkolny 2016/2017