Regulamin Rady Rodziców

 

Rozdział I

§ 1

Rada rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 15 w Pruszkowie, ul. Dębowa 8, jest organem przedszkola reprezentującym ogół rodziców wychowanków przedszkola.

Rozdział II
Cele i zadania rady rodziców

§ 2

1. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców wychowanków przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola, a także wnioskowanie do innych organów przedszkola w tym zakresie spraw.

2. Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji przedszkola.

3. Do kompetencji rady rodziców należy:

a/ pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola,

b/ gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także ustalanie zasad ich użytkowania,

c/ zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami przedszkola, rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola, a wśród nich:

 • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolu i grupie ich dziecka,
 • uzyskanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów edukacyjnych,

 • znajomości wymagań stawianych dzieciom,

 • uzyskiwanie porad w sprawie wychowania dzieci,

 • wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy przedszkola.

d/ współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac przedszkola,

e/ uczestnictwo w planowaniu wydatków przedszkola, opiniowanie projektu planu finansowego,

f/ współudział w realizacji programów wychowania przedszkolnego oraz zadań opiekuńczych przedszkola,

g/ pomoc w doskonaleniu warunków pracy przedszkola,

h/ podejmowanie działań na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych dla przedszkola, zwłaszcza na działalność opiekuńczo – wychowawczą

Rozdział III
Tryb powoływania i organizacja rady rodziców

§ 3

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców danego oddziału.

2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „oddziałową radę rodziców” składającą się z 3 osób, tak aby można było utworzyć funkcje przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

3. Przewodniczący każdej rady oddziałowej, wchodzi w skład Rady Rodziców Przedszkola.

4. Rad rodziców przedszkola składa się z 4 osób. Na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym dokonuje swego ukonstytuowania wybierając przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 4

Kadencja rady rodziców trwa 1rok, począwszy od miesiąca września do 30 września ostatniego roku kadencji.

§ 5

Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy

Rozdział IV
Tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców i jej organy wewnętrzne.

§ 6

1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu rady.

2. Posiedzenia rady rodziców są protokołowane. Za prawidłowe protokółowanie zebrań rady rodziców odpowiada sekretarz rady.

3. Oddziałowe rady rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować obrady.

Rozdział V
Wybory do organów rady rodziców

§ 7

1. Wybory do oddziałowych rad rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym na pierwszym zebraniu rodziców danego oddziału w każdym roku szkolnym.

2. Kandydaci do rad oddziałowych zgłaszają się dobrowolnie lub ich kandydatury zgłaszają inni rodzice danego oddziału. Lista kandydatów nie może być mniejsza niż trzy osoby. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.

4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

5. Nowo wybrana rada oddziałowa wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Rada ta ma obowiązek ukonstytuowania się na zebraniu, które ją wybrało i poinformowania o swojej decyzji rodziców obecnych na zebraniu.

6. Przewodniczący rady działowej wchodzi w skład rady rodziców przedszkola.

7. Ustala się następujące zasady przeprowadzania wyborów do oddziałowych rad rodziców:

 • ustalenie przez nauczyciela prowadzącego zebranie grupowe listy obecności rodziców i stwierdzenie prawomocności zebrania,

 • wybranie spośród rodziców w głosowaniu jawnym Komisji Wyborczej składającej się z 3 osób, która wybiera spośród siebie przewodniczącego,

 • ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą,

 • głosowanie,

 • ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego komisji wyborczej,

Rozdział VI
Ramowy plan pracy rady rodziców i jej organów

§ 8

1. Posiedzenie rady rodziców jest zwoływane przez przewodniczącego nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.

2. Zebranie rady rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek 50% jej członków oraz dyrektora przedszkola,

§ 9

1. Zebrania rad oddziałowych są zwoływane przez przewodniczącego nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.

2. Zebranie rady oddziałowej może być zwołane także w każdym czasie na wniosek 50% jej członków lub nauczyciela grupy.

§ 10

W zebraniach Rady Rodziców bierze udział dyrektor przedszkola a w zebraniach Rad Oddziałowych nauczyciele danego oddziału,

Rozdział VII
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców

§ 11

Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności przedszkola

z następujących źródeł:

 • z dobrowolnych składek rodziców,

 • z darowizn od osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,

 • z działalności gospodarczej,

 • z innych źródeł.

§ 12

1. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym sporządza „Plan dochodów i wydatków rady rodziców na dany rok szkolny”

2.Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie zatwierdzonego planu.

§ 13

Składki przyjmowane są od rodziców na imienne dowody wpłat KP stanowiące druk ścisłego zarachowania.

§ 14

Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na finansowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, wyposażenia przedszkola, opłacania koncertów, teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci, mityngów, warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

Rozdział VIII
Obsługa księgowo – rachunkowa środków finansowych rady rodziców

§ 15

1. Do obsługi księgowo – rachunkowej rady rodziców zatrudnia się księgowego na umowę-zlecenie. Umowę – zlecenie zawiera przewodniczący rady rodziców.

2. Rada Rodziców zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.

3. Wydatki rady rodziców dokumentowane są rachunkami i fakturami opisanymi na odwrocie.

4. Bieżące wydatki rozliczane są w formie raportów kasowych sporządzanych za każdy miesiąc.

5. Raporty kasowe oraz faktury i rachunki są zatwierdzane przez przewodniczącego rady rodziców.

6. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym podejmuje uchwałę o wysokości pogotowia kasowego na dany rok szkolny.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 16

1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.

2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% + 1 uprawnionych do głosowania.. Przy jednakowej liczbie głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego Rady Rodziców.

3. Dyrektor przedszkola zawiesza wykonanie uchwał Rady Rodziców podjętych niezgodnie z prawem.

§ 17

Członkowie rady rodziców oraz rad oddziałowych, mogą być odwołani ze swych funkcji przez organy które dokonywały ich wyboru przed upływem kadencji, jeśli nie wywiązują się z powierzonych zadań. Odwołanie dokonuje się w drodze głosowania.

§ 18

1. Nadzór i kontrolę nad działalnością rady rodziców sprawuje ogólne zebranie rodziców.

2. Rada rodziców na koniec każdego roku szkolnego sporządza sprawozdanie z działalności finansowej z którym zapoznaje rodziców na pierwszym zebraniu ogólnym w następnym roku szkolnym.

§ 19

Rada rodziców posługuje się pieczęcią podłużną o treści „Rada Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 15, 05-804 Pruszków”, używana także do operacji finansowych.

§ 20

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Data uchwalenia
26.09.2016r.