Statut

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 2/ 2017/2018
Rady Pedagogicznej
Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Pruszkowie
z dnia 27.11.2017 r.

S T A T U T

Przedszkola Miejskiego Nr 15

w Pruszkowie

Podstawy prawne opracowania:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),

2. Ustawa z dnia 14 września 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949 ).

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.),

Rozdział 1

Informacje o przedszkolu

§1.

 1. Przedszkole Miejskie Nr 15 w Pruszkowie, zwane dalej „przedszkolem”, jest publicznym przedszkolem wielooddziałowym.

 2. Siedzibą przedszkola jest budynek wolnostojący w Pruszkowie przy ul. Dębowej nr 8.

§2

 1. Organem prowadzącym przedszkola jest miasto Pruszków.

 2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Kurator Oświaty w Warszawie.

 3. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta Pruszkowa, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy miasta Pruszkowa.

§3.

 1. Przedszkole prowadzi rachunek dochodów samorządowych na podstawie Uchwały
  Nr L/454/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 września 2010r.

 2. Obsługę finansowo – księgową, organizacyjną i administracyjną przedszkola na podstawie Uchwały Nr XXV.267.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 grudnia 2016r. prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Pruszkowie.

 3. Zakres obsługi określa statut Centrum Usług Wspólnych w Pruszkowie stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXV.267.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 grudnia 2016r.

 4. Przedszkole używa pieczęci nagłówkowej z pełną nazwą i adresem siedziby o treści:

Przedszkole Miejskie Nr 15

ul. Dębowa 8, 05-804 Pruszków

Tel: 22 758 88 38

 1. Dopuszcza się stosowanie w korespondencji skróconych nazw przedszkola – PM 15 w Pruszkowie i PM 15.

 2. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalność w formie papierowej a w zakresie odpłatności, żywienia i wyposażenia w formie elektronicznej i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4.

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie.

 2. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

  1. śniadanie;

  2. obiad;

  3. podwieczorek;

 1. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 2. Jadłospisy planowanych posiłków ustala specjalista d.s. żywienia w uzgodnieniu z kucharzem, a zatwierdza dyrektor.

 3. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom z co najmniej dwu dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem tablicy ogłoszeń dla Rodziców oraz strony internetowej przedszkola.

 4. Przedszkole nie prowadzi diet. Na wniosek rodziców poparty zaleceniem lekarza przedszkole eliminuje z żywienia uczulające dziecko produkty i w miarę możliwości zastępuje je innymi.

 5. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:

  1. dla dzieci 6-letnich realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

  2. dla dzieci 3 – 5 letnich w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego od godz. 8.00 do godz. 13.00 tj. 5 godzin dziennie.

 6. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia przedszkolnego, zajęcia otwartego itp. Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje dyrektor.

§ 5

 1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Pruszkowa.

 2. W przypadku większej ilości kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59, z późn. zm.),

  2. aktualnej Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez miasto Pruszków;

 5. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny ,,deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,, w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 6. W trakcie roku szkolnego o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor przedszkola.

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

§ 6

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w tym zadania profilaktyczno-wychowawcze.

 2. Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiąganiu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.

 3. Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.

 4. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:

  1. pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci;

  2. promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom;

  3. umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w integracji ze środowiskiem szkolnym;

  4. udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

  5. organizowanie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością;

  6. umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;

  7. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu.

§7

 1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu.

 3. Nauczyciele i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające.

 4. Nauczyciele prowadzą obserwację dzieci i oceniają ich umiejętności w sferze emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi.

 5. Wyniki obserwacji są dokumentowane w opracowanym przez nauczyciela arkuszu obserwacji dziecka dostosowanym do jego wieku. Wyniki obserwacji są podstawą do sporządzenia informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 6. Dyrektor z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie przedszkola, w uzgodnieniu z rodzicami,.

 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.Szczegółowe zasady organizacji i

 8. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 9. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom dzieci i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

§8

 1. Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.

 2. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:

  1. realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

  2. dostosowanie przestrzeni przedszkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych;

  3. zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia rewalidacyjne.

 1. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.

§9

 1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

 2. Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

§10

 1. Przedszkole organizuje zajęcia religii.

 2. Podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia.

 3. Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.

 4. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§11

 1. Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć organizowanych przez nauczycieli i specjalistów a także swobodnych zabaw dzieci;

 2. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:

  1. możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

  2. specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;

  3. potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;

  4. organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;

  5. organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na świeżym powietrzu;

  6. wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.

 1. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

  1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

  2. informuje na bieżąco o rozwoju i postępach dziecka;

  3. uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;

  4. uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej,

Rozdział 3

Organy przedszkola

§12

Organami przedszkola są:

 1. dyrektor;

 2. rada pedagogiczna;

 3. rada rodziców.

§ 13

 1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.

 2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:

  1. kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu administracyjnego, którym zarządza;

  2. kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;

  3. organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;

  4. dyrektora publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Pruszków;

  5. przewodniczącego rady pedagogicznej;

  6. organu nadzoru pedagogicznego dla przedszkola;

 1. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.

 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

  2. przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola;

  3. występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

 1. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy przedszkola i realizacji przypisanych jej zadań.

 2. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

 3. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

 4. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną przedszkola i rodzicami;

 5. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny nauczyciel przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 14

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;

 4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Pruszkowie”, który określa:

  1. organizację zebrań;

  2. sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;

  3. sposób dokumentowania działań rady;

  4. wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne;

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogiczne;

 2. Osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobowe dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki,

 3. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

  1. planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

  2. okresowa, roczna analiza, ocena stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych, materialnych warunków pracy przedszkola,

  3. ustalanie organizacji wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

  4. planowanie i organizowanie współpracy z rodzicami i opiekunami wychowanków,

  5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

 1. Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza:

  1. program rozwoju placówki,

  2. roczny plan pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej przedszkola;

  3. statut przedszkola;

  4. innowacje i eksperymenty pedagogiczne;

  5. plan doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

  1. organizację pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

  2. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień;

  3. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

§15

 1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

 3. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.

 4. Radę Rodziców stanowią delegaci rad oddziałowych rodziców – po jednym z każdego oddziału.

 5. Rada oddziałowa rodziców składa się z trzech osób i jest wybierana przez zebrania rodziców wychowanków danej grupy w głosowaniu tajnym.

 6. Rada Rodziców wybiera ze swego składu:

  1. przewodniczącego;

  2. zastępcę;

  3. sekretarza.

 1. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym dyrektor przedszkola.

 2. Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.

 3. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.

 4. Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci.

 5. Rada Rodziców w szczególności:

  1. może występować do dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,

  2. opiniuje pracę nauczyciela przy ubieganiu się o awans zawodowy,

  3. może występować do Rady Pedagogicznej w sprawie podejmowania uchwał o wprowadzeniu innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

  4. może przedstawiać wnioski do planu finansowego przedszkola.

 1. Przedstawiciel Rady Rodziców uczestniczy w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola.

 2. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy uprawnionych. Jeżeli uchwała jest sprzeczna z prawem lub interesem przedszkola, dyrektor zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę do decyzji organu prowadzącego.

 3. Dokumentacja rady rodziców jest przechowywana w sekretariacie przedszkola.

§ 16

 1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.

 2. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

§ 17

 1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.

 2. Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.

 3. W przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.

 4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1 – 3, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.

Rozdział 4

Organizacja pracy przedszkola

§ 18

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.

 2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:

  1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;

  2. zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.

 1. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.

 2. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.

 3. Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia poza terenem przedszkola.

 4. Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody rodziców.


§ 19

 1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

  1. dzieci są przyprowadzane w godzinach od 6.30 – 8.15 i odbierane w godzinach 15.00 – 17.30 przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź upoważnioną przez nich na piśmie osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

  2. rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzający dzieci w godzinach 6.30 – 7.15 rozbierają je w szatni i przekazują bezpośrednio dyżurującemu nauczycielowi w dyżurującej grupie,

  3. rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzający dzieci w godzinach 7.15 – 8.15 uczestniczą w ich rozbieraniu w szatni (pomagają lub obserwują samodzielne rozbieranie), a następnie przekazują je osobie dyżurującej , która pilotuje dziecko do danej grupy,

  4. odbierane z przedszkola dzieci są przekazywane rodzicom (prawnym opiekunom) bezpośrednio przez dyżurującego w godzinach 15.00 – 17.30 w szatni pracownika obsługi,

 1. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę,

 2. Dziecko może przebywać w przedszkolu w godzinach określonych przez rodziców we „wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” lub w „deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” ,

 3. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane w godzinach ustalonych w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny;

 4. Dyżurujący w szatni pracownik przedszkola ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola;

 5. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa.

§ 20

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

  1. znajomości realizowanych programów i planów zajęć;

  2. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

  3. pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień;

  4. zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, wyposażenia sal pobytu, organizacją uroczystości, wycieczek i dodatkowych zajęć;

  5. wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku;

 2. Obowiązkiem rodziców jest:

  1. przestrzeganie statutu Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Pruszkowie,

  2. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców przedszkola;

  3. punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo;

  4. terminowe uiszczanie uchwalonej przez Radę Miejską w Pruszkowie opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz ustalonych przez przedszkole kosztów żywienia dziecka;

  5. usprawiedliwianie nieobecności dziecka 6 – letniego;

  6. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;

  7. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce umożliwiające dziecku pełną aktywność na zajęciach;

  8. informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;

  9. współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb,

 3. Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami:

  1. zebrania ogólne, co najmniej raz w roku;

  2. zebrania oddziałowe, co najmniej dwa razy w roku;

  3. konsultacje indywidualne, zgodnie z ustalonym harmonogramem na dany miesiąc;

  4. uroczystości z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny;

  5. zajęcia otwarte dla rodziców, co najmniej dwa razy w roku,

  6. zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci;

  7. kącik informacji dla rodziców;

  8. wystawy prac plastycznych dzieci.

§ 21

 1. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny ;

 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów,

 3. Dyrektor przekazuje rodzicom informację o przerwie w pracy przedszkola, w terminie do 31 marca roku szkolnego, którego przerwa dotyczy.

 4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców,

 5. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział przedszkolny złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.

 6. Oddziałem przedszkolnym opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 7. W okresach niskiej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.

 8. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.

§ 22

 1. Usługi świadczone przez przedszkole dla dzieci 3 – 5 letnich wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego podlegają opłacie określonej w aktualnie obowiązującej uchwale Rady Miejskiej w Pruszkowie.

 2. Usługi wymienione w ust. 1 obejmują:

  1. realizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:

  2. rozwijania uzdolnień,

  3. kształtowania twórczych postaw,

  4. adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,

  5. wspierania indywidualnych zainteresowań,

  6. organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych;

  7. prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających;

 3. Opłata, za świadczenie usług, o których mowa w ust. 2, za jedną godzinę wychowania i opieki w przedszkolu, poza czasem realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł.

 4. Opłata, o której mowa w ust. 2 obejmuje koszty pobytu dziecka w przedszkolu w godzinach porannych tj. od godz. 6.30 do 8.00 oraz po godzinie 13.00 i nie obejmuje kosztów żywienia i kosztów zajęć dodatkowych, organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców/opiekunów.

 5. Opłata naliczana jest za czas pobytu zarejestrowany w elektronicznym systemie ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu. Dzienny czas pobytu dziecka poza godzinami realizacji podstawy programowej liczony jest minutowo. Miesięczny czas pobytu stanowi sumę minut ze wszystkich dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

 6. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do rejestrowania godziny wejścia i wyjścia dziecka w elektronicznym systemie ewidencji. Brak zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka wiąże się z naliczeniem opłaty za dany dzień według maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola, z odliczeniem 5 godzin na realizację podstawy programowej.

 7. Wysokość miesięcznej opłaty określonej w ust. 2 jest zaokrąglana do 1,00 zł.

 8. Opłata, o której mowa w ust. 2 pobierana jest z dołu do 8 dnia następnego miesiąca.

 9. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 podlega waloryzacji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2013r. Poz. 827).

 10. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku zajęć obecność dziecka w danym dniu.

§ 23

 1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników.

 2. Koszty wyżywienia dziecka w całości pokrywane są przez rodziców bądź opiekunów.

 3. Pracownicy kuchni pokrywają koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków, pozostali pracownicy oprócz kosztów produktów pokrywają koszty przygotowania posiłków w wysokości ustalonej przez Radę Miasta Pruszkowa.

 4. Za jeden posiłek (obiad) pobiera się opłatę w wysokości 50% dziennej stawki żywieniowej, za dwa posiłki ( śniadanie i obiad ), 80% stawki dziennej.

 5. W przypadku nieobecności korzystającego z żywienia dziecka lub pracownika kuchni przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową a w przypadku pozostałych pracowników także koszty przygotowania posiłków.

 6. Opłata, o której mowa w ust. 1 pobierana jest z góry do 8-go dnia każdego miesiąca.

 7. Zwrot opłaty, o której mowa w ust. 1 dokonywany jest z dołu, poprzez odliczenie go od opłaty za następny miesiąc.

 8. Zwroty opłaty, o której mowa w ust. 1 za dzieci odchodzące z przedszkola dokonywane są w terminie 6–ciu miesięcy od dnia rezygnacji bądź ukończenia przedszkola. Po upływie tego terminu w/w należności są przeksięgowywane na dochody przedszkola.

Rozdział 5

Nauczyciele i pracownicy przedszkola

§ 24

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli niepedagogicznych.

 2. Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy:

  1. nauczyciel wychowania przedszkolnego;

  2. nauczyciel psycholog;

  3. nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej;

  4. nauczyciel logopeda;

 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 4. Do zakresu zadań nauczyciela przedszkola należy:

  1. rzetelne realizowanie zadania związanego z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę,

  2. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem,

  3. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

  4. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

  5. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

  6. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

  7. współdziałanie z rodzicami / prawnymi opiekunami/ w sprawach wychowania i nauczania dzieci,

  8. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  9. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

 5. Zakres zadań psychologa i logopedy w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 25

 1. W przedszkolu zatrudnia się pracownika administracyjnego pełniącego funkcję specjalisty d.s. ekonomicznych i żywienia, podległego bezpośrednio dyrektorowi.

 2. Do podstawowych obowiązków w/w specjalisty należy:

  1. organizowanie i nadzorowanie pracy personelu obsługowego,

  2. prowadzenie dokumentacji finansowej i żywieniowej przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  3. zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,

  4. załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń, ogrodu i sprzętu przedszkola ( remonty, przeglądy, konserwacja itp. ),

  5. nadzorowanie utrzymania pomieszczeń w należytym stanie sanitarno – higienicznym,

  6. wykonywanie czynności związanych z:

  7. obiegiem pieniędzy,

  8. gospodarką materiałowo – magazynową,

  9. działalnością organizacyjno – gospodarczą,

  10. żywieniem dzieci i personelu.

§ 26

 1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników obsługowych. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości a przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

 2. Do podstawowych obowiązków pomocy nauczyciela należy:

  1. pełnienie zadań opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci,

  2. utrzymanie w czystości pomieszczeń przedszkola,

  3. pomoc nauczycielowi w organizacji zajęć i uroczystości przedszkolnych oraz

  4. zapewnienie warunków do bezpiecznej zabawy i czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie spacerów i wycieczek,

 3. Do obowiązków woźnej oddziałowej należy:

  1. utrzymywanie we wzorowej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń,

  2. prawidłowa organizacja posiłków dla dzieci, zgodna z zasadami higieny,

  3. pełnienie zadań obsługowych i opiekuńczych w stosunku do dzieci,

  4. właściwe korzystanie ze sprzętu (zgodne z instrukcjami obsługi i zasadami BHP) i ponoszenie odpowiedzialności za powierzone minie placówki,

 4. Do obowiązków kucharza i pomocy kucharza należy:

  1. sporządzanie posiłków zgodnie z normami żywieniowymi dla dzieci 3-6 letnich, określonych odrębnymi przepisami,

  2. przestrzeganie rygorów sanitarnych podczas obróbki produktów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków,

  3. właściwe porcjowanie i estetyczne podawanie posiłków,

  4. utrzymanie we wzorowej czystości pomieszczeń bloku żywieniowego i pomieszczeń magazynowych oraz sprzętu i naczyń kuchennych,

  5. przygotowywanie i przechowywanie próbek żywieniowych, zgodnie z wymaganiami SANEPID-u,

  6. właściwe, zgodne z instrukcjami i zasadami BHP korzystanie ze sprzętu AGD i ponoszenie odpowiedzialności w tym zakresie.

 5. Do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowiskach starszego woźnego i konserwatora należy:

  1. dbanie o budynek przedszkola i przyległy teren wraz ze sprzętem, zabezpieczenie przed kradzieżą i innymi nieprzewidzianymi wypadkami,

  2. pomoc przy zakupie i dostarczaniu do placówki artykułów żywnościowych i innych wg bieżących potrzeb,

  3. dbanie o sprawne funkcjonowanie instalacji c.o. oraz wodno – kanalizacyjnej,

  4. wykonywanie prac porządkowo – gospodarczych w piwnicach budynku i na terenie ogrodu przedszkolnego,

 6. Do obowiązków dozorcy nocnego należy:

  1. nadzór nad mieniem placówki – zarówno budynku jak i terenu,

  2. utrzymanie czystości wokół budynku,

  3. pielęgnowanie roślin na terenie ogrodu,

§ 27

 1. Szczegółowe zakresy obowiązków dla nauczycieli pracowników administracyjno – obsługowych ustala dyrektor przedszkola.

 2. Wszyscy pracownicy wykonują zadania wynikające z art. 100 i art. 211 Kodeksu pracy.

Rozdział 6

Prawa i obowiązki dzieci

§ 28

Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;

 2. organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia;

 3. życzliwego i podmiotowego traktowania;

 4. przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;

 5. sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;

 6. pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.

§ 29

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

 1. uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;

 2. respektowania poleceń nauczyciela;

 3. kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i do osób dorosłych;

 4. dbania o czystość i higienę osobistą;

 5. dbania o ład i porządek w sali zajęć, szatni i łazience;

§ 30

 1. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko 3 – 5 letnie z listy wychowanków przedszkola w przypadkach:

  1. nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej 30 dni i nieskutecznych prób wyjaśnienia powodów tej nieobecności;

  2. stwierdzenia, że dziecko zostało przyjęte do przedszkola na podstawie fałszywego oświadczenia rodziców lub poświadczenia przez rodziców nieprawdziwych danych we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola,

  3. zalegania z odpłatnością za przedszkole dłużej niż dwa miesiące,

 2. Rodzice mogą zrezygnować z miejsca w przedszkolu z końcem miesiąca po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia z 14-to dniowym wyprzedzeniem.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 31

Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.


§ 32

Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów przedszkola.

§ 33

Tekst statutu jest publikowany na stronie internetowej przedszkola.

§ 34

Statut wchodzi w życie z dniem 01.12.2017r.