Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: luty 2017

 

Lubimy się śmiać:
– nabywanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem;
– kodeks czterolatka: nabywanie umiejętności współdziałania w zespole;
– wdrażanie do przestrzegania przyjętych zasad;
– wdrażanie do porządkowania sali po skończonej zabawie;
– uświadamianie sobie konieczności sprzątania i tego, że bałagan może być przyczyną wypadków;
– poznanie znaczenia słowa ład;
– budzenie poczucia bezpieczeństwa;
– zachęcanie do integracji w czasie wspólnych działań;
– usprawnianie rąk poprzez sprawne przyklejanie drobnych elementów;
– doskonalenie umiejętności przeliczania elementów (dodawania i odejmowania);
– uwrażliwianie dzieci na różne elementy muzyki (nastrój);
– próby określania elementów muzyki;
– rozpoznawanie i nazywanie emocji;
– kształtowanie koordynacji słuchowo-ruchowej;
– nabywanie umiejętności współdziałania w zespole;
– wdrażanie do przestrzegania przyjętych zasad;
– rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych;
– budzenie poczucia bezpieczeństwa;
– zachęcanie do integracji w czasie wspólnych działań.

Lubimy eksperymentować:
– poznawanie właściwości magnesu oraz sposobów jego wykorzystania przez człowieka;
– wykrywanie związków i zależności zachodzących między przedmiotami;
– ćwiczenie logicznego myślenia;
– rozwijanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem;
– poznanie znaczenia pojęć: naukowiec, eksperyment i wyjaśnianie ich własnymi słowami;
– obserwowanie topnienia śniegu;
– rozumienie zakazu jedzenia śniegu;
– rozwijanie zainteresowań badawczych i próby szukania własnych rozwiązań;
– motywowanie do logicznego myślenia i wyciągania wniosków;
– wprowadzenie w zabawie pojęcia pojemności naczyń;
– stwarzanie okazji do samodzielnych doświadczeń;
– nabywanie umiejętności szacowania „na oko”.

Zimowe zabawy:
obserwowanie regularności w układach rytmicznych;
– doskonalenie umiejętności liczenia;
– zwrócenie uwagi na estetyczne wykonanie pracy;
– kształtowanie umiejętności posługiwania się klejem;
– wdrażanie do rozpoznawania figur geometrycznych;
– wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem;
– utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie;
– uwrażliwianie na potrzeby innych;
– obserwowanie topnienia lodu;
– poznanie właściwości lodu;
– kształtowanie zdolności do uważnej obserwacji i umiejętności;
– wyciągania wniosków z zaobserwowanych zjawisk.

Kim będę, gdy dorosnę?
– poznawanie nazw i podstawowych czynności związanych z wybranymi zawodami;
– rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności kojarzenia przedmiotów z właściwym zawodem;
– poszerzanie słownictwa;
– rozwijanie zainteresowania pisaniem i czytaniem;
– stwarzanie sytuacji sprzyjających swobodnemu wypowiadaniu się na określony temat;
– utrwalenie sprawności liczenia w zakresie 5 przez odtwarzanie liczby słyszanych dźwięków za pomocą zbioru krążków;
– wdrażanie do wystukiwania rytmów i dostrzeganie rytmów w otoczeniu;
– poszerzanie słownictwa o nazwy instrumentów;
– doskonalenie poczucia rytmu;
– reagowanie na sygnał dźwiękowy;
– rozwijanie koordynacji ruchowej.