Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: listopad 2019


W KRAJU ORŁA BIAŁEGO

– stwarzanie okazji do poznania własnego kraju, jego tradycji i kultury;
– zapoznanie z symbolami narodowymi;
– utrwalenie umiejętności przedstawiania się pełnym imieniem i nazwiskiem oraz podawania nazwy miejscowości zamieszkiwanej przez dzieci;
– stwarzanie okazji do słuchania utworów muzycznych o treści patriotycznej;
– określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok;
– liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

MOJA RODZINA
– nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia;
– podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego;
– obserwowanie czynności wykonywanych przez różne osoby; próby ich naśladowania;
– rytmiczne dzielenie słów – nazw obrazków (na sylaby – bez używania tego określenia);
– uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność regulowania oddechu;
– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych;
– liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; liczenie na palcach;
– ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie, lub liczenie;
– uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, przy akompaniamencie instrumentu, estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
– utrzymywanie porządku na swoich pólkach w sali przedszkolnej.

MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI
– poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny;
– zachęcanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków;
– rozwijanie reakcji na ustalone sygnały;
– rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej;
– rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość;
– rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na przedmiotach i treściach przekazywanych przez N.;
– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętania poleceń;
– nabywanie sprawności fizycznej;
– utrwalanie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka;
– rozwijanie sprawności manualnej.

MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
– kształtowanie odpowiednich nawyków zapobiegania chorobom wycieranie nosa, zasłanianie ust podczas kaszlu i kichania itp.);
– rozumienie roli lekarza w dbaniu o zdrowie;
– dostrzeganie związku pomiędzy chorobą a leczeniem, akceptowanie konieczności leczenia;
– zrozumienie konieczności zażywania lekarstw i spokojnego zachowania się podczas ich brania;
– poznawanie zasad bezpieczeństwa związanych z zażywaniem lekarstw, uświadomienie zagrożeń wynikających z samodzielnego spożywania lekarstw;
– odbywanie systematycznych wizyt u stomatologa;
– częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem rozumienie konieczności dbania o higienę poprzez:
     – prawidłowe mycie zębów po posiłkach,
     – codzienne mycie całego ciała,
     – codzienna zmianę bielizny,
     – dbanie o czystość odzieży, obuwia,
     – korzystanie ze swojego ręcznika, grzebienia, swojej szczoteczki,
     – samodzielne korzystanie z toalety,
     – utrzymywanie porządku w miejscu zabawy,
     – wskazywanie różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.

Nasze wiersze i piosenki:

MAZUREK DĄBROWSKIEGO – HYMN POLSKI
(sł. Józef Wybicki, autor muzyki nieznany)

Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy.
Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte, Jak zwyciężać mamy.
Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski… Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze Dla Ojczyzny ratowania Wrócim się przez morze.
Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski…
Już tam ojciec do swej Basi Mówi zapłakany:
– Słuchaj jeno, pono nasi Biją w tarabany!
Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski…

SYMBOLE POLSKI
(sł. i muz. Monika Majewska)
Błyszczy w słońcu flaga Polski – tak, to właśnie ona! I na wietrze już powiewa wstęga biało-czerwona.
Ref. Hopsa, hopsa, hopsa sa sa – tańczymy wesoło dziś ty i ja. / 2x
Jak wygląda godło Polski, wie duży i mały.
Dumnie strzeże swego kraju ten nasz Orzeł Biały.
Ref.Hopsa, hopsa, hopsa sa sa – tańczymy wesoło dziś ty i ja. / 2x

JESTEŚMY POLAKAMI
My jesteśmy Polakami, naszym godłem Orzeł Biały, a stolicą jest Warszawa, znać jej nazwę ważna sprawa.
Nauczyłem się w przedszkolu, rzecz to bardzo oczywista, dbać o wszystko dookoła, bo ojczyzna jest mi bliska.
My jesteśmy Polakami, nasze Tatry są górami,
a królową rzek jest Wisła, Polska to nasza ojczyzna.