Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: maj 2019

 

Moja Ojczyzna, dom, miasto, kraj
– Kształtowanie poczucia szacunku wobec „małej ojczyzny” jaką jest dom i miasto Pruszków.
– Rozbudzanie zainteresowań krajem ojczystym: poznanie usytuowania na mapie rodzinnej miejscowości; przypomnienie konturowego kształtu granic Polski;
– Zapoznanie z utworem literackim o charakterze patriotycznym.
– Utrwalenie wiadomości o wyglądzie godła i flagi Polski; rozbudzanie poczucia dumy z bycia Polakiem
– Poznanie wyglądu wybranych strojów ludowych; słuchanie muzyki ludowej; utrwalenie kroków i figur krakowiaka.

Lubimy książki
– Wzbudzanie zainteresowania literaturą słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów.
– Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego, doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania do wysłuchanego tekstu.
– Recytowanie indywidualne i zbiorowe poznanych wierszy.
– Próby samodzielnego opowiadania treści poznanych bajek.
– Kontakt z literaturą i czasopismami – oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej. Zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki.

Moi Kochani Rodzice
– Wdrażanie do okazywanie szacunku mamie i tacie;
– Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny;
– Nauka na pamięć wierszy o tematyce rodzinnej;
– Rozwijanie umiejętności rozpoznawania instrumentów perkusyjnych i umiejętności grania na nich, wdrażanie do śpiewania piosenki, rozwijanie poczucia rytmu;
– Rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych, wdrażanie do starannego rysowania.

Majowa łąka
– Rozwijanie logicznego myślenia; doskonalenie konstruowania wypowiedzi na podany temat;
– Poszerzanie słownictwa i wiadomości na temat łąki i jej mieszkańców;
– Doskonalenie umiejętności układania zdań i zabaw ruchowych z prowadzeniem piłki;
– Kształtowanie umiejętności odwzorowywania na ograniczonej płaszczyźnie układu elementów z zachowaniem ich miejsca; utrwalenie pojęcia lewa strona, prawa strona;
– Utrwalenie zasad zachowania się w czasie wycieczek; uwrażliwienie na piękno przyrody;
– Poznanie roślin i zwierząt występujących na łące; poznanie co to jest zielnik;