Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: marzec 2022

 

Zapraszamy do teatru 28.02-4.03.2022r.
– Rozwijanie słuchu muzycznego; ćwiczenie umiejętności wokalnych poprzez wspólne śpiewanie piosenek;
– Stwarzanie okazji do ekspresji słownej, ruchowej i plastycznej w zabawach dramowych i parateatralnych;
– Rozbudzanie zainteresowania teatrem;
– Rozwijanie logicznego myślenia;
– Rozbudzanie inwencji twórczej; pokonywanie nieśmiałości i tremy przed występami przed grupą przedszkolną;
– Kształtowanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 5
– Poszerzanie wiedzy o pracownikach teatru;
– Kształtowanie poczucia przestrzeni i rytmu

Zwierzęta naszych pól i lasów 7.03-11.03.2022r.
– poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie i na polu,
– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu i rozmowy w oparciu u jego treść (wiersz, opowiadanie),
– wzbogacanie zasobu słownictwa,
– rozwijanie orientacji przestrzennej,
– zapoznanie z zasadami zachowania wobec dzikich zwierząt
– rozwijanie umiejętności budowania prostych zdań, poprawnych pod względem gramatycznym,
– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania instrukcji przekazywanej przez N.,
– zwrócenie uwagi na różnice w sposobie poruszania się zwierząt
– rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości wzrokowej.

Marcowa pogoda 14.03-18.03.2022r.
– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną,
– kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku,
– poznawanie w zabawie właściwości farb i zjawiska mieszania się kolorów,
– wyrabianie umiejętności reagowania określonymi ruchami na dźwięki,
– rozwijanie umiejętności klasyfikowania i utrwalanie pojęć: długi, krótki,
– rozwijanie sprawności ruchowej i rozwijanie orientacji w obrębie ciała poprzez ćwiczenia gimnastyczne,
– kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
– rozwijanie sprawności manualnej,
– uczestniczenie w samodzielnych zabawach w teatr, z wykorzystaniem różnych akcesoriów
– zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy.

Wiosenne przebudzenia 21.03-25.03.2022r.
– wzbogacanie wiadomości przyrodniczych na temat roślin i zwierząt związanych z wiozną,
– rozwijanie ciekawości poznawczej dotyczącej przyrody,
– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny,
– utrwalanie posiadanych wiadomości na temat pór roku,
– rozwijanie sprawności fizycznej i wzmacnianie odporności poprzez ruch na świeżym powietrzu,
– wzbogacanie wiadomości na temat etapów rozwojowych wybranych kwiatów, wiosnennych
– utrwalanie wybranych kolorów,
– poszerzanie wiedzy na temat zmian zachodzących wiosną w życiu małych zwierząt,
– rozwijanie sprawności manualnej,
– wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków wiosennych kwiatów.

Wiosenne powroty 28.03-1.04.2022r.
– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wiersza,
– zapoznawanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski oraz ich wiosennych zwyczajów,
– wzbogacanie wiadomości na temat wybranych ptaków, ich budowy i upierzenia,
– rozwijanie spostrzegawczości i wrażliwości dotykowej oraz sprawności manualnej,
– doskonalenie aparatu mowy w zabawach logopedycznych,
– wzbogacenie wiadomości na temat wyglądu i zwyczajów bociana,
– rozwijanie umiejętności matematycznych (układanie rytmów 3 elementowych, przeliczanie w zakresie 10),
– zapoznanie z pierwszymi motylami spotykanymi wiosną,
– rozwijanie sprawności manualnej,
– aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek.