Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: grudzień 2021

 

Zabawy w teatr
– Poznajemy pojęcia związane z teatrem (bilet, scena, kurtyna), oraz nazwy zawodów ludzi związanych z pracą w teatrze (aktor, reżyser, scenograf, kostiumolog, charakteryzator, sufler).
– Dowiadujemy się w jaki sposób kulturalnie zachowywać się wteatrze.
– Kształtujemy umiejętność prezentowania stanów emocjonalnych sytuacji zadaniowej – pantomimy, zabawy dramowej, pracy z tekstem literackim.
– Wzmacniamy poczucie więzi z rówieśnikami poprzez udział w zabawach parateatralnych.
– Doskonalimy płynność, koordynację i świadomość ruchów ciała podczas pracy z tekstem literackim.
– Nabieramy świadomości, że w komunikacji międzyludzkiej najważniejsza jest chęć porozumienia.
– Kształtujemy umiejętność posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści.
– Uczymy się odróżniać elementy świata fikcji od rzeczywistości.
– Doskonalimy umiejętności wyszukiwania i tworzenia rymów.
– Poznajemy litery małe i wielkie, drukowane i pisane: „y”, „Y”.
– Kształtujemy umiejętność dodawania i odejmowania z użyciem liczmanów i symboli matematycznych.
– Poznajemy znaki matematyczne „+”, „=”, układamy i odczytujemy zapisy matematyczne.

Kulinarne ciekawostki
– Wzbogacamy wiedzę na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji m.in. zdrowego odżywiania.
– Kształtujemy umiejętność prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu oraz nawyku sprzątania po posiłku.
– Odczytujemy symbolikę „Piramidy zdrowia” i przyporządkowujemy jej elementy do określonych poziomów.
– Wzbogacamy wiedzy na temat zawodu kucharza oraz pochodzenia i przetwórstwa produktów spożywczych.
– Poznajemy litery małe i wielkie, drukowane i pisane: „r”, „R”.
– Doskonalimy umiejętność czytania sylab, prostych wyrazów z poznanych liter.
– Poznajemy liczbę „sześć”, oraz cyfrę 6.
– Układamy i rozwiązujemy zagadki „Szefa kuchni”.

Magia świąt
– Wzbogacamy wiedzę o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia (wykonywanie świątecznych ozdób, ubieranie choinek, przygotowywanie świątecznych potraw, obdarowywanie podarkami itp.)
– Uświadamiamy sobie tożsamość narodową oraz przynależność do rodziny i role poszczególnych jej członków w przedświątecznych przygotowaniach a także korzyści płynące z włączania się do pomocy w drobnych pracach domowych.
– Tworzymy radosny nastrój oraz rozpoznajemy emocje pojawiające się w sytuacjach przedświątecznych przygotowań i świętowania.
– Wdrażamy się w działania związane z obchodzeniem świąt i uroczystości (przygotowujemy program artystyczny, wykonujemy ozdoby i karty świąteczne, wspólnie ubieramy choinkę}.
– Staramy się zrozumieć wartości świąt, których przesłaniem jest dawanie dobra, okazywanie serca i pomaganie słabszym i potrzebującym wsparcia i pomocy.
– Doskonalimy umiejętność redagowania i składania życzeń.
– Utrwalamy znajomość adresu zamieszkania i umiejętność posługiwania się nim.
– Doskonalimy orientację w przestrzeni i na kartce, rozróżnianie strony lewej i prawej.
– Kształtujemy umiejętność porównywania wielkości przedmiotów oraz dokonywania pomiarów długości.
– Kształtujemy umiejętność wyrażania wiedzy i emocji dotyczących świąt poprzez śpiewanie piosenek, ruch intencjonalny oraz aktywność plastyczną i techniczną.

Zegary i kalendarze
– Poznajemy różnego rodzaju kalendarze oraz przyrządy do odmierzania czasu (budzik, zegarek na rękę, zegar elektroniczny, klepsydra).
– Mierzymy, porównujemy i określamy czas wykonywania różnych czynności (wolno – szybko, wolniej – szybciej, najwolniej – najszybciej, krótko – długo, krócej – dłużej najkrócej – najdłużej). Doskonalimy umiejętność dostrzegania następstw i przemijania czasu: pór roku, dni tygodnia, dni i nocy, pór dnia (rano, południe, wieczór).
– Zapoznajemy się ze sposobami mierzenia czasu za pomocą różnych rodzajów zegarów (stoper, zegar: słoneczny, elektroniczny, piaskowy, tarczowy, wahadłowy), porównywanie czasu wykonywania różnych czynności.
– Doskonalimy umiejętności porządkowania elementów historyjki obrazkowej (co było najpierw, przedtem, potem, na końcu) wymyślamy zakończenie historyjek.
– Poszerzamy zakresu liczenia liczebnikami głównymi i porządkowymi.
– Kształtujemy pojęcie liczby „siedem”, poznajemy cyfr 7
– Porządkujemy zbiory przedmiotów zgodnie z zbiorów zgodnie z wzrastającą i malejącą liczebnością.

Rodziców zachęcamy do:
– Doskonalenia umiejętności dzieci w zakresie samodzielnego, kulturalnego spożywania posiłków.
– Angażowania dzieci w pomoc w przygotowywaniu posiłków, nakrywania do stołu i sprzątania po posiłkach.
– Doskonalenie czynności typu sprzątanie, wycinanie, klejenie, rysowanie, malowanie, posługiwanie się nożyczkami, kredkami, ołówkiem, pędzlem.
– Kontroli poprawności wypowiedzi słownych dzieci pod względem artykulacyjnym i gramatycznym oraz podejmowania prób samodzielnego korygowania błędów.