Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: luty 2022

 

Karnawał, czas zabawy muzyki, tańca i piosenki
– Poznajemy tradycje i zwyczaje związane z organizowaniem balów w okresie karnawałowym.
– Doskonalimy umiejętności wyrażania emocji w sposób umożliwiający dobre funkcjonowanie w grupie
– Kształtujemy postawy otwartości i szacunku dla innych kultur, ludzi, zwyczajów, tradycji
– Wypowiadamy się na temat zwyczajów związanych z karnawałem
– Poznajemy i utrwalamy litery małe i wielkie, drukowane i pisane: „b”, „B”
– Rozwijamy zainteresowania czytaniem poprzez uczestnictwo w zabawach i grach z wykorzystaniem poznanych liter
– Kształtujemy pojęcia liczby „zero”, poznajemy cyfrę „0”
– Uczestniczymy w zabawach tanecznych. muzyczno – ruchowych, w przedszkolnym balu karnawałowym
– Doskonalimy umiejętności dodawania i odejmowania za pomocą zbiorów zastępczych i w pamięci
– Eksperymentujemy z rytmem i ruchem, śpiewem i tańcem.

Wyprawa polarna
– Poznajemy warunki życia i zwyczaje ludzi i zwierząt z Arktyki i Antarktydy
– Kształtujemy poczucie troski o zwierzęta i potrzeby reagowania na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną im krzywdę
– Nabywamy świadomości wpływu działalności człowieka na przyrodę poprzez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, odpady, zmiany klimatyczne
– Wdrażamy się do postawy akceptacji, szacunku i życzliwości wobec wszystkich ludzi, w bliższym i dalszym środowisku, wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie itp.
– Rozwijamy umiejętności dostrzegania i nazywania podobieństw oraz różnic między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu: ludzie o rożnym wyglądzie, z innego kraju (Eskimosi, Innuici)
– Poznajemy i utrwalamy litery małe i wielkie, drukowane i pisane: „n”, „N”
– Doskonalimy umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
– Posługujemy się symbolami matematycznymi: <, >, =
– Rozwijamy zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi podczas zabaw badawczych oraz zabaw na śniegu i lodzie

Z biegiem Wisły
– Wdrażamy się do poznawania historii Polski oraz zdobywania wiedzy o ważnych historycznie postaciach
– Poszerzamy wiedzę o zwyczajach i tradycjach regionalnych, o wybranych symbolach związanych z regionami Polski ukrytych w podaniach, legendach, bajkach
– Wdrażamy się do postrzegania własnej tożsamości narodowej (Polka/Polak)
– Dostrzegamy piękno: przyrody, krajobrazów, języka, muzyki, tradycji, historii
– Poszerzamy wiedzę na temat stolicy naszego kraju: kształtujemy pojęcie „stolica”
– Wykazujemy podstawową orientację na mapie Polski (wskazujemy na mapie Polski Morze Bałtyckie, Wisłę, wybrane miasta)
– Rozpoznajemy na ilustracjach miejsca charakterystyczne dla Warszawy, Torunia, Krakowa, Gdańska
– Tworzymy karty o polskich miastach do albumu
– Poznamy ludowe zabawy taneczne

Sztuka blisko nas
– Rozwijamy umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania (materiały przyrodnicze, recyklingowe, plastyczne, spożywcze)
– Doskonalimy umiejętności wykonywania czynności precyzyjnych, np. składanie, zginanie papieru
– Wdrażamy się do wykorzystywania zgromadzonych i wyeksponowanych w sali różnorodnych materiałów do samodzielnego działania, tworzenia według swoich pomysłów, z własnej inicjatywy
– Kształtujemy umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji wynikających z obcowania ze sztuką
– Doskonalimy umiejętności planowania kolejnych etapów i czynności, właściwego wykorzystania płaszczyzny lub przestrzeni oraz elementarnego dostrzegania proporcji
– Nabywamy postawy szacunku dla wytworów kultury
– Kształtujemy postawy zainteresowania wytworami kultury i sztuki
– Poznajemy zasady właściwego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, kultury i sztuki
– Poszerzamy słownictwo związanego z dziedzinami sztuki: malarstwo, muzyka, rzeźba, architektura
– Doskonalimy umiejętności przedstawiania zdarzeń, pojęć, zjawisk i wyrażania emocji poprzez obcowanie ze sztuką oraz różnorodne formy własnej ekspresji twórczej
– Poznajemy i utrwalamy litery małe i wielkie, drukowane i pisane: „w”, „W”
– Kształtujemy umiejętności czytania prostych wyrazów oraz tekstów zbudowanych z poznanych liter
– Poszerzamy wiadomości o zawodach artystycznych, o zajęciach związanych z tworzeniem
– Wdrażamy się do wykorzystywania pełnej gamy barw, do eksperymentowania z mieszaniem kolorów
– Kształtujemy umiejętności określania i porównywania cech przedmiotów
– Doskonalimy umiejętności tworzenia wieloetapowych konstrukcji, planowania, gromadzenia materiałów, ustalania sposobów ekspozycji.