Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: marzec 2022

 

Recepta na zdrowie
– Zbieramy informacje na temat tego, co jemy
– uświadomienie dzieciom, dlaczego należy czytać etykiety.
– Nauczenie dzieci odczytywania informacji zawartych na etykietach umieszczanych na produktach spożywczych.
– Uświadomienie dzieciom wpływu reklam na sposób odżywiania się.
– Pokazanie, w jaki sposób wyrabiać w sobie umiejętność krytycznej oceny w stosunku do reklam.
– Nabycie umiejętności dokonywania właściwych wyborów produktów przeznaczonych do spożycia.
– Uświadomienie dzieciom wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia.
– Zwiększanie sprawności fizycznej. Zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie .
– Poznamy liczbę 9. Uczymy się określać, który element jest pierwszy, a który drugi z kolei, ile jest elementów
– Dokładamy i zabieramy elementy ze zbioru tak, aby zostało 9 elementów. Uczymy się pisać cyfrę 9.
– Próbujemy czytać wyrazy z poznanych liter.

Kiedyś i dziś
– Zapoznanie dzieci z odkryciami technologicznymi, z elementami historii wybranych wynalazków.
– Wdrażanie do korzystania z rożnych źródeł, np. z książek, albumów oraz z nowoczesnej technologii jako źródła wiedzy, rozrywki, inspiracji, wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką.
– Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu.
– Poznamy literę z, Z występującą w wyrazach zamek, Zenek. Uczymy się wysłuchiwać głoskę z w środku i na końcu podawanych wyrazów. Próbujemy czytać wyrazy z poznanych dotąd liter.

Na tropach wiosny
– Wyjaśniamy sobie znaczenie powiedzenia „w marcu, jak w garncu”
– Przypomnimy sobie zwyczaje ludowe i obrzędy – Marzanna – symbol zimy, powitamy wiosnę.
– Będziemy rozmawiać na temat tego, co rośnie wiosną.
– Poznamy wiele wiosennych kwiatów.
– Dowiemy się, że niektóre kwiaty wyrastają z cebulek, zastanowimy się, co jest potrzebne do życia roślinom.
– Samodzielnie założymy kącik przyrody.
– Poznajemy literę c, C. Będziemy wysłuchiwać głoskę c na początku i w środku podawanych wyrazów.
– Podejmujemy próby czytania wyrazów z poznanych liter.

Morskie opowieści
– Wzbogacimy wiedzę z zakresu flory i fauny mórz i oceanów, orientacji na mapie świata.
– Kształtujemy umiejętności wyodrębniania ważnych informacji podczas słuchania tekstu literackiego.
– Doskonalimy umiejętności rozumienia i wyjaśniania znaczenia umownych symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu, np. alfabet Morse’a, sygnały świetlne, dźwiękowe.
– Przedstawimy świata przyrody morskiej za pomocą różnych środków i technik plastycznych.

Doskonalimy umiejętność czytania:
– rozpoznawania liter druko¬wanych i pisanych – małych i wielkich, czytamy wyrazy o pro¬stej budowie fonetycznej;
– tworzymy z poznanych liter wyrazy i je odczytujemy;
– układamy zdania z podanym wyrazem.
Poznajemy, utrwalamy pojęcia matematyczne:
– rozpoznajemy cyfry, dodajemy i odejmujemy w zakresie 9 z wykorzy¬staniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
– rozróżniamy zbiory – równoliczne i nierów¬noliczne;
– klasyfikujemy przedmio¬ty pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych;
– rozwiązujemy zadania tekstowe na temat zna¬nych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symu¬lacyjnej.

Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi wykorzystywali codzienne czynności do zabaw edukacyjnych, np.
– podczas nakrywania do stołu przeliczajcie sztućce, talerze, dodatki
– rozkładając naczynia na stole, opisujcie, gdzie je kładziecie, np. kładę widelec po prawej stronie talerza, stawiam kubek nad talerzem
– przygotowując potrawy, odmierzajcie ilość produktów, ich wagę, liczbę wsypywanych łyżek itp.
– wycierając kurze, opisujcie sprzęty, które czyścicie, np. wycieram szafkę, która jest drewniana, biała, niska, gładka, śliska, błyszcząca…
– sprawdzajcie w kalendarzu, jaki jest dzień tygodnia, jak nazywał się dzień wczorajszy, jaki dzień tygodnia będzie jutro
– segregujcie ubrania przygotowane do prania ze względu na rodzaj, kolor, wielkość, właściciela
– podczas porządków albo w drodze na zakupy bawcie się w rymy słowne albo łańcuszek wyrazowy (ostatnia litera wyrazu jest pierwszą literą kolejnego, np. las, sukienka, album, meta)
– na spacerze pobawcie się w „Moje oko pyta, co” – jedna osoba wybiera w myślach przedmiot w zasięgu wzroku, druga zadaje pytania i zgaduje; można odpowiadać tylko „tak” lub „nie”.