Deklaracja dostępności

 

Miejskie Przedszkole nr 15 w Pruszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://pm15.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ilona Pilecka, przedszkole@pm15.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 758 88 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzi wjazd od strony ulicy Dębowej.

 2. Aby wejść na teren przedszkola należy zasygnalizować swoje przyjście elektrycznym dzwonkiem przy furtce. Furtkę otwiera pracownik przedszkola.

 3. Aby wejść do budynku należy pokonać odległość 9 metrów chodnika i 3 stopnie schodów (jest dostępny podjazd) oraz ręcznie otwierane drzwi wejściowe.

 4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

 5. Przy schodach wejściowych od strony bocznych drzwi po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

 6. Budynek jest dwupoziomowy wejście na piętro wymaga pokonania 22 schodów zabezpieczonych poręczami dla dzieci z obu stron oraz poręczą dla dorosłych z lewej strony. W budynku nie ma windy osobowej. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli

 7. Przy bramie wjazdowej od strony ulicy Dębowej jest parking miejski z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.

 8. Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej.