Statut

STATUT
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 15 w PRUSZKOWIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Przedszkole Miejskie Nr 15 zwane dalej “przedszkolem” jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Pruszkowie przy ulicy Dębowej 8
3. Przedszkole używa pieczęci z pełną nazwą i adresem siedziby.

Przedszkole Miejskie Nr 15
w Pruszkowie
ul. Dębowa 8, 05 – 804 Pruszków

4. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Pruszków. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.
5. Przedszkolu, na wniosek Rady Pedagogicznej organ prowadzący może nadać imię.

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zmianami), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 59) oraz Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami).
2. Aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących jednostek budżetowych.
3. Niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola

§ 3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

1) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej
2) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
3) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
4) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,

2. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest :

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
2) budowanie systemu wartości w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co dobre i co złe,
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną , zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
8) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej ) oraz postawy patriotycznej,
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

§ 4

Cele te są realizowane w następujących obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

§ 5

1. Przedszkole udziela dzieciom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizują tę pomoc na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 532 ze zmianami).
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia,
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) porad i konsultacji.

§ 6

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi:
a) w czasie pobytu w pomieszczeniach przedszkola oraz podczas spacerów po okolicy:
– w grupie 3 – latków – nauczyciela, pomocy nauczyciela i woźnej oddziałowej,
– w grupie 4, 5, 6 – latków – nauczyciela i woźnej oddziałowej,
b) w czasie pobytu na terenie ogrodu przedszkolnego:
– w grupie 3 – latków – nauczyciela i pomocy nauczyciela,
– w grupie 4, 5, 6 – latków – nauczyciela,
2) podczas wycieczek autokarowych – co najmniej:
– w grupie 3 – latków – nauczyciela, pomocy nauczyciela i woźnej oddziałowej,
– w grupie 4, 5, 6 – latków – nauczyciela i woźnej oddziałowej,
– chętnych rodziców – w miarę potrzeb,
3) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
4) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
5) współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

§ 7

1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

1) dzieci są przyprowadzane w godzinach od 6.30 – 8.15 i odbierane w godzinach 15.00 – 17.30 przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź upoważnioną przez nich na piśmie osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
2) rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzający dzieci w godzinach 6.30 – 7.15 rozbierają je w szatni i przekazują bezpośrednio dyżurującemu nauczycielowi w grupie pierwszej,
3) rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzający dzieci w godzinach 7.15 – 8.15 uczestniczą w ich rozbieraniu w szatni (pomagają lub obserwują samodzielne rozbieranie), a następnie przekazują je osobie dyżurującej , która pilotuje dziecko do danej grupy,
4) odbierane z przedszkola dzieci są przekazywane rodzicom (prawnym opiekunom) bezpośrednio przez dyżurującego w godzinach 15.00 – 17.30 w szatni pracownika obsługi,

2. Dziecko może przebywać w przedszkolu w godzinach określonych przez rodziców we „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” lub w „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” ,
3. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane w godzinach ustalonych w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.

§ 8

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Miejskim Nr 15 w Pruszkowie:

6.30 – 8.15 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne i organizowane przez nauczycieli, zajęcia korygujące rozwój dzieci, prace porządkowe, w grupach młodszych – zabawy ruchowe, w grupach starszych – ćwiczenia poranne

8.15 – 8.30 Czynności higieniczne, w grupach 3 i 4-latków- zabawy ruchowe, w grupach 5 i 6-latków – ćwiczenia poranne

8.30 – 9.00 Śniadanie, przygotowanie do zajęć

9.00 – 10.00 Zajęcia edukacyjne według planu nauczycieli

10.00 – 12.15 Zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym – w tym co najmniej 15 min. zajęcia ruchowe organizowane przez nauczyciela. Zabawy z wykorzystaniem terenowych urządzeń zabawowych. Obserwacje przyrodnicze i prace w ogrodzie przedszkolnym – porządkowe, ogrodnicze, związane z prowadzeniem hodowli nadziałce przedszkolnej. Spacery i wycieczki w okolice przedszkola
lub
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, udział zabawach i innych działaniach inspirowanych przez nauczyciela zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami. W grupach młodszych o godz. 10.10 – dzieci jedzą zupę.

12.15- 13.00 Przygotowanie do obiadu – czynności porządkowe i higieniczne, obiad

13.00 – 14.30 Zajęcia dodatkowe, ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową i utrwalające treści wprowadzane na zajęciach edukacyjnych, zajęcia i zabawy w sali lub na terenie przedszkolnym, w grupie najmłodszej – odpoczynek poobiedni.

14.30 – 14.50 Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i porządkowe, podwieczorek.

14.50 -17.30 Zajęcia dodatkowe, zajęcia i zabawy ruchowe w sali lub na terenie, zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dzieci, odbieranie dzieci z przedszkola.

ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola

§ 9

1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola
2) rada pedagogiczna
3) rada rodziców

2. Rada pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulamin swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 10

1. Dyrektora przedszkola powołuje Prezydent Miasta Pruszkowa.
2. Do zadań dyrektora przedszkola należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
3) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej, ustalenie sposobu jej wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,
4) opracowywanie wspólnie z Radą Pedagogiczną programu rozwoju placówki z wykorzystaniem wyników ewaluacji,
5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i wykonywanie zadań wynikających z Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
6) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
7) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacji jej uchwał oraz uchwał Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
8) wstrzymywanie uchwał Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosownych organów,
9) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
10) ponoszenie odpowiedzialności za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,
11) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
12) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
13) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z przepisami,
14) podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,
15) podejmowanie decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego,
16) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zadań wykonywanych przez placówkę,
17) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i p poż,
18) stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
19) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,
20) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
21) współdziałanie z organizacjami związkowymi działającymi w placówce w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,
22) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
23) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
24) dokonywanie przeglądów technicznych budynków i wnioskowanie do organu prowadzącego o wykonywanie niezbędnych prac remontowych,
25) powiadamianie w terminie do 30 września każdego roku dyrektorów szkół podstawowych, w obwodzie których mieszkają uczęszczające do przedszkola dzieci 6 – letnie o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
26) zatwierdzanie na wniosek nauczyciela napisanego przez niego programu wychowania przedszkolnego, jeżeli jest on zgodny z podstawą programową, po ewentualnym uprzednim zasięgnięciu opinii nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, Rady pedagogicznej, konsultanta lub doradcy metodycznego oraz wpisywanie zatwierdzonych programów w przedszkolny zestaw programów.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.
4. Dyrektor placówki przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
5. Dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości w terminie do 15 czerwca zestaw programów wychowania przedszkolnego, który będzie obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor, na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli, może dokonać zmian w zestawie programów
6. Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje wybrany przez niego nauczyciel. Funkcja ta sprawowana jest społecznie.

§ 11

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu
5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
6. Osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobowe dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki,
7. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

1) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
2) okresowa, roczna analiza, ocena stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych, materialnych warunków pracy przedszkola,
3) ustalanie organizacji wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) planowanie i organizowanie współpracy z rodzicami i opiekunami wychowanków,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

8. Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza:

1) program rozwoju placówki,
2) roczny plan pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej przedszkola,
3) statut placówki,
4) innowacje i eksperymenty pedagogiczne,
5) plan doskonalenia zawodowego nauczycieli,

9. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień,
3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

§ 12

1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
3. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.
4. Radę Rodziców stanowią delegaci rad oddziałowych rodziców – po jednym z każdego oddziału.
5. Rada oddziałowa rodziców składa się z trzech osób i jest wybierana przez zebrania rodziców wychowanków danej grupy w głosowaniu tajnym.
6. Rada Rodziców wybiera ze swego składu:

1) przewodniczącego,
2) zastępcę,
3) sekretarza,
4) skarbnika,

7. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym dyrektor przedszkola.
8. Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.
9. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.
10. Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci.
11. Rada Rodziców:

1) może występować do dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,
2) opiniuje pracę nauczyciela przy ubieganiu się o awans zawodowy,
3) może występować do Rady Pedagogicznej w sprawie podejmowania uchwał o wprowadzeniu innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
4) może przedstawiać wnioski do planu finansowego przedszkola.

12. Przedstawiciel Rady Rodziców uczestniczy w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola.
13. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy uprawnionych. Jeżeli uchwała jest sprzeczna z prawem lub interesem przedszkola, dyrektor zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę do decyzji organu prowadzącego.

§ 13

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja Przedszkola

§ 14

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci, w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.
2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 25.
3. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 100.
4. W przedszkolu łącznie są cztery oddziały.
5. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1) salę zajęć dla poszczególnych oddziałów,
2) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
3) kuchnię wraz z zapleczem technicznym,
4) szatnię dla dzieci i personelu,
5) salę rekreacyjną,
6) ogród przedszkolny,

6. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

§ 15

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania w przedszkolu wybranego przez nauczyciela z zestawu programów dopuszczonego przez dyrektora do realizacji w dany roku szkolnym.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do ich możliwości rozwojowych i wynosić:

1) dla dzieci 3 – 4 letnich około 15 minut,
2) dla dzieci 5 – 6 letnich około 30 minut.

4. W ramach planu zajęć w przedszkolu organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 14. 04. 1992 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z późniejszymi zmianami).
5. Należy zachować następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym :

1) co najmniej 1/5 czasu – zabawa dzieci ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela ),
2) co najmniej 1/5 czasu, a w przypadku dzieci młodszych 1/4 czasu – zajęcia na świeżym powietrzu ( dzieci spędzają ten czas w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itp.
3) najwyżej 1/5 czasu – zajęcia dydaktyczne ( różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego),
4) 2/5 czasu – zajęcia według uznania nauczyciela ( nauczyciel może dowolnie zagospodarować ten czas, uwzględniając możliwości, zainteresowania, wiek dzieci, intensywność zajęć, w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.

6. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe (gimnastyka korekcyjna, zajęcia tańca współczesnego, język angielski itp.). Liczba dzieci w grupie na zajęciach dodatkowych nie może być większa od liczby dzieci w danym oddziale.

1) Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola.
2) Organizacja zajęć dodatkowych dostosowana jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
3) Decyzję dotyczącą uczestniczenia dziecka w zajęciach dodatkowych podejmują rodzice .
4) Sposoby dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
5) Za zgodą rodziców przedszkole może organizować wycieczki dla dzieci poza miasto Pruszków.
6) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 08.11.2001r. rodzice wyrażają zgodę na każdą wycieczkę w formie pisemnego oświadczenia.

§ 16

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora.
2. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
3. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
4) terminy przerw w pracy przedszkola.

4. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 17

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok.
2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.
3. Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na każdy rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rodziców i opiekunów.
4. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
5. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie.

§ 18

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

1) Miasto Gminę Pruszków,
2) rodziców w formie opłaty za świadczenie usług przedszkolnych realizowanych poza godzinami realizacji podstawy programowej.

2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.
3. Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą, w tym wynajem mienia komunalnego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.

§ 19

1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII.292.2017 z dnia 26.01.2017 r., usługi świadczone przez przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, są realizowane bezpłatnie od godz. 8.00 do godz. 13.00 tj. 5 godz. dziennie.
2. Opłacie podlegają nauczanie, wychowanie i opieka dzieci do lat 5 wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, które obejmują:

1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:
a) rozwijania uzdolnień,
b) kształtowania twórczych postaw,
c) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
d) wspierania indywidualnych zainteresowań,
2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych,
3) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających.

3. Opłata, za świadczenie usług, o których mowa w ust. 2, za jedną godzinę wychowania i opieki w przedszkolu, poza czasem realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł.
4. Opłata, o której mowa w ust. 2 obejmuje koszty pobytu dziecka w przedszkolu w godzinach porannych tj. od godz. 6.30 do 8.00 oraz po godzinie 13.00 i nie obejmuje kosztów żywienia i kosztów zajęć dodatkowych, organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców/opiekunów.
5. Opłata naliczana jest za czas pobytu zarejestrowany w elektronicznym systemie ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu. Dzienny czas pobytu dziecka poza godzinami realizacji podstawy programowej liczony jest minutowo. Miesięczny czas pobytu stanowi sumę minut ze wszystkich dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.
6. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do rejestrowania godziny wejścia i wyjścia dziecka w elektronicznym systemie ewidencji. Brak zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka wiąże się z naliczeniem opłaty za dany dzień według maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola tj. od godziny 6.30 do godziny 17.30, z odliczeniem 5 godzin na realizację podstawy programowej.
7. Wysokość miesięcznej opłaty określonej w ust. 2 jest zaokrąglana do 1,00 zł.
8. Opłata, o której mowa w ust. 2 pobierana jest z dołu do 8 dnia następnego miesiąca.
9. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 podlega waloryzacji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2013r. poz. 827).
10. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku zajęć obecność dziecka w danym dniu.
11. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora i specjalistę ds. żywienia. Koszty wyżywienia dziecka w całości pokrywane są przez rodziców bądź opiekunów. Pracownicy kuchni pokrywają koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków, pozostali pracownicy oprócz kosztów produktów pokrywają koszty przygotowania posiłków w wysokości ustalonej przez Radę Miasta Pruszkowa. Za jeden posiłek (obiad) pobiera się opłatę w wysokości 50% stawki dziennej. Za dwa posiłki ( śniadanie i obiad ), 80% stawki dziennej.
12. W przypadku nieobecności korzystającego z żywienia dziecka lub pracownika kuchni przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową a w przypadku pozostałych pracowników także koszty przygotowania posiłków.
13. Opłata, o której mowa w ust. 11 pobierana jest z góry do 8-go dnia każdego miesiąca.
14. Zwrot opłaty, o której mowa w ust. 11 dokonywany jest z dołu, poprzez odliczenie go od opłaty za następny miesiąc.
15. Zwroty opłaty, o której mowa w ust. 11 za dzieci odchodzące z przedszkola dokonywane są w terminie 6–ciu miesięcy od dnia rezygnacji bądź ukończenia przedszkola. Po upływie tego terminu w/w należności są przeksięgowywane na dochody przedszkola.

ROZDZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
§ 20

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. Nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi informację z Krajowego Rejestru Karnego, że nie figuruje w kartotece karnej.
3. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli pracujących według tygodniowego rozkładu pracy.
4. W miarę możliwości organizacyjnych dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wskazane jest, aby nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
5. Nauczyciele mają prawo do uzyskiwania stopni awansu zawodowego określonych w Art. 9a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, po uprzednim spełnieniu wymagań określonych w procedurze awansu zawodowego obowiązującej w Przedszkolu Miejskim Nr 15 w Pruszkowie.
6. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
7. Do zakresu zadań nauczyciela należy:

1) rzetelne realizowanie zadania związanego z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę
2) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
3) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
5) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
6) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,
7) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
8) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
9) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
10) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
11) współdziałanie z rodzicami / prawnymi opiekunami/ w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców / opiekunów prawnych/ do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskaniu informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju celem wspierania osiągnięć i łagodzenia trudności na jakie dzieci natrafiają,
12) zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolne i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności
13) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
15) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
16) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
17) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki,

8. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

– poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
– ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci
– włączenia ich w działalność przedszkola.

9. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony doradcy metodycznego, dyrektora, rady pedagogicznej, oraz wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
10. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego i przedstawia dyrektorowi pisemny wniosek o jego zatwierdzenie wraz z uzasadnieniem.
11. Nauczyciel ma prawo przedstawienia programu wychowania przedszkolnego, który opracował samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami.
12. Nauczyciel może zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
13. Z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) celem opracowania indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka i przekazania tych informacji rodzicom.
14. Nauczyciel przedszkola zobowiązany jest znać podstawę programową klasy I szkoły podstawowej.

§ 21

1. W przedszkolu zatrudnia się pracownika administracyjnego pełniącego funkcję specjalisty d.s. ekonomicznych i żywienia, podległego bezpośrednio dyrektorowi.
2. Do podstawowych obowiązków w/w specjalisty należy:

1) organizowanie i nadzorowanie pracy personelu obsługowego,
2) prowadzenie dokumentacji finansowej i żywieniowej przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
4) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń, ogrodu i sprzętu przedszkola ( remonty, przeglądy, konserwacja itp. ),
5) nadzorowanie utrzymania pomieszczeń w należytym stanie sanitarno – higienicznym i ponoszenie odpowiedzialności w tym zakresie,
6) wykonywanie czynności związanych z:
a) obiegiem pieniędzy,
b) gospodarką materiałowo – magazynową,
c) działalnością organizacyjno – gospodarczą,
d) żywieniem dzieci i personelu i ponoszenie pełnej odpowiedzialności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie.

§ 22

1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników obsługowych. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości a przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
2. Do podstawowych obowiązków pomocy nauczyciela należy:

1) pełnienie zadań opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci,
2) utrzymanie w czystości pomieszczeń przedszkola,
3) pomoc nauczycielowi w organizacji zajęć i uroczystości przedszkolnych oraz w przygotowaniu dekoracji,
4) zapewnienie warunków do bezpiecznej zabawy i czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie spacerów i wycieczek,

3. Do obowiązków woźnej oddziałowej należy:

1) utrzymywanie we wzorowej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń,
2) prawidłowa organizacja posiłków dla dzieci, zgodna z zasadami higieny,
3) pełnienie zadań obsługowych i opiekuńczych w stosunku do dzieci,
4) właściwe korzystanie ze sprzętu (zgodne z instrukcjami obsługi i zasadami BHP) i ponoszenie odpowiedzialności za powierzone minie placówki,

4. Do obowiązków kucharza i pomocy kucharza należy:

1) sporządzanie posiłków zgodnie z normami żywieniowymi dla dzieci 3-6 letnich, określonych odrębnymi przepisami,
2) przestrzeganie rygorów sanitarnych podczas obróbki produktów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków,
3) właściwe porcjowanie i estetyczne podawanie posiłków,
4) utrzymanie we wzorowej czystości pomieszczeń bloku żywieniowego i pomieszczeń magazynowych oraz sprzętu i naczyń kuchennych,
5) przygotowywanie i przechowywanie próbek żywieniowych, zgodnie z wymaganiami SANEPID-u,
6) właściwe, zgodne z instrukcjami i zasadami BHP korzystanie ze sprzętu AGD i ponoszenie odpowiedzialności w tym zakresie.

5. Do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku starszego woźnego należy:

1) dbanie o budynek przedszkola i przyległy teren wraz ze sprzętem, zabezpieczenie przed kradzieżą i innymi nieprzewidzianymi wypadkami,
2) pomoc przy zakupie i dostarczaniu do placówki artykułów żywnościowych i innych wg bieżących potrzeb,
3) dbanie o sprawne funkcjonowanie instalacji c.o. oraz wodno – kanalizacyjnej, dokonywanie bieżących napraw sprzętu i urządzeń,
4) wykonywanie prac porządkowo – gospodarczych w piwnicach budynku i na terenie ogrodu przedszkolnego,

6. Do obowiązków dozorcy nocnego należy:

1) nadzór nad mieniem placówki – zarówno budynku jak i terenu,
2) utrzymanie czystości wokół budynku,
3) pielęgnowanie roślin na terenie ogrodu,

§ 23

1. Szczegółowy zakres obowiązków dla pracowników administracyjno – obsługowych ustala dyrektor przedszkola.
2. Wszyscy pracownicy wykonują zadania wynikające z art. 100 i art. 211 Kodeksu pracy.
3. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ VI
Rodzice

§ 24

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice maja prawo do:

1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
2) uzyskiwanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
3) uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej,

3. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu,
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
3) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez nich upoważnioną na piśmie osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
7) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka 6-letniego podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
8) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka 6-letniego na zajęcia,
9) nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
10) przez nie spełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu,
11) informowania, w terminie do 30 września dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w sposób określony w art.16 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,

4. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1) zebrania ogólne – co najmniej 1 raz w roku,
2) zebrania grupowe – co najmniej 2 razy w roku,
3) konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem i dyrektorem – w miarę potrzeb
4) kącik dla rodziców,
5) zajęcia otwarte – co najmniej 2 razy w roku,
6) uroczystości i inne imprezy okolicznościowe.

ROZDZIAŁ VII
Wychowankowie przedszkola

§ 25

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka, które nie osiągnęło wieku trzech lat, ale ma ukończone co najmniej 2 lata i 6 miesięcy.
3. W przypadku dzieci, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
4. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
5. Obowiązek o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
6. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 3 obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
7. Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.
8. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka może zezwolić na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym oraz określić warunki jego spełniania, uwzględniając konieczność uzyskania przez dziecko przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
9. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
10. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęciu nauki szkolnej.
11. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej założonej zgodnie z art. 82 Ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, o którym mowa w ust. 4.
12. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
13. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, do którego jest załączona opinia z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 82 Ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
14. Wniosek, o którym mowa w ust. 13, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
15. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 13, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
16. Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem.
17. Zezwolenie, o którym mowa w ust.15, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;
2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

18. Do przedszkola nie mogą być przyprowadzane dzieci chore. W placówce nie podaje się żadnych leków (również tych, przyniesionych przez rodziców).
19. Rodzice są zobowiązani dostarczyć zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka na żądanie przedszkola.

§ 26

1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, a w szczególności do:

1) akceptacji takim jakim jest,
2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
3) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
4) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
5) posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,
6) badania i eksperymentowania,
7) doświadczania konsekwencji własnego postępowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
8) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
9) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb.

2. Przedszkole współpracuje z wyspecjalizowanymi instytucjami w zakresie pomocy dziecku krzywdzonemu.

§ 27

1. Dzieci nie będące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki na warunkach dotyczących obywateli polskich.
2. Dzieci nie będące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu, które nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych dzieci organizuje organ prowadzący przedszkole.

ROZDZIAŁ VIII
Przyjmowanie dzieci do przedszkola

§ 28

1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Pruszkowa.
2. W trakcie roku szkolnego o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor przedszkola.
3. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego
4. W przypadku większej ilości kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza sią co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest na podstawie:

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59, z późn. zm.),
2) Uchwały Nr XXXIX.309.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dn. 02.03.2017r.

§ 29
Zasady postępowania rekrutacyjnego

1. Procesowi rekrutacji podlegają zamieszkałe na terenie miasta Pruszkowa dzieci 3 – 6-letnie zgłaszane do przedszkola na co najmniej 8 godzin dziennie.
2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Pruszkowa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość po 20 punktów.
4. Jeżeli przyjęcie kandydata, o którym mowa w ust. 2 wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych w pracy przedszkola powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
5. Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowani są w pierwszej kolejności do Integracyjnego Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Pruszkowie a w następnej kolejności do przedszkola, które jest w stanie zapewnić im odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne warunki do rozwoju, sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne, a także odpowiednie zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i resocjalizacyjne.
6. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego rozpatrywane są wnioski, w których Przedszkole Miejskie nr 15 wskazano jako najbardziej preferowane.
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, organizuje się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
8. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIX.309.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 02.03.2017r.

1) występowanie zdarzeń losowych w rodzinie kandydata np. ciężka, długotrwała choroba rodziców lub rodzeństwa kandydata – 8 punktów,
2) otrzymywanie zasiłku rodzinnego na dziecko – 4 punkty,
3) godzenie pracy zawodowej lub studiów w systemie stacjonarnym z obowiązkami rodzinnymi obojga rodziców kandydata – 2 punkty
4) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie przez oboje rodziców kandydata – 1 punkt,

9. Kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Pruszkowa mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1 – 8 przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem miasta Pruszkowa niż liczba pozostałych wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
10. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających takie same kryteria niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego stosowana jest procedura losowania.

§ 30

1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w kancelarii przedszkola.
2. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania rodziców i kandydata (np. meldunek, potwierdzona notarialnie umowa najmu mieszkania),
2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w §29 ust. 2 odpowiednio:

a) wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci),
b) niepełnosprawność kandydata – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
c) niepełnosprawność rodziców lub rodzeństwa kandydata – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niesprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 1948),
d) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
e) objęcie kandydata pieczą zastępczą – dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575, 1583 i 1860).

3) Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów o których mowa w §29 ust. 8.

a) dokumenty poświadczające występowanie zdarzeń losowych w rodzinie (np. wydane przez specjalistyczny zakład opieki zdrowotnej zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężką, długotrwałą chorobę rodziców lub rodzeństwa kandydata),
b) kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego,
c) zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie rodziców lub dokumenty potwierdzające prowadzenie przez nich działalności gospodarczej/ zaświadczenie z uczelni potwierdzające studiowanie w systemie stacjonarnym.
d) Elektroniczne potwierdzenie złożenia rozliczenia PIT w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie a w przypadku wersji papierowej – pierwsza strona PIT potwierdzona przez Urząd Skarbowy potwierdzona przez Urząd Skarbowy, za rok poprzedzający rok składania wniosku o przyjęcie do przedszkola,

3. W celu potwierdzenia danych osobowych lub miejsca zamieszkania może być przedstawiony do wglądu dyrektorowi przedszkola lub upoważnionej przez niego osobie przyjmującej wniosek dowód kandydata lub rodziców.
4. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów o których mowa w §29 ust. 2 i 8 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Kopie dokumentów mogą być także poświadczone przez rodziców kandydata o zgodności z oryginałem,
5. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
6. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
7. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach Prezydent Miasta korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji zawartych w oświadczeniach, jeśli instytucje te posiadają takie informacje.
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka podlega weryfikacji w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579).

§ 31

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola lub upoważnionej przez niego osobie istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

§ 32

1. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola na co najmniej 8 godz. dziennie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli.
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1 określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.

§ 33

1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

3. Jeżeli w drugim etapie rekrutacji po wyczerpaniu kolejnego ze stosowanych kryteriów punktowych w przedszkolu pozostanie mniejsza liczba miejsc niż liczba kandydatów spełniających pozostałe kryteria, komisja kończy proces rekrutacji.
4. Na pozostałe wolne miejsca przyjmowane są dzieci skierowane przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, nie przyjęte w innych przedszkolach, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego.
5. Jeśli po przyjęciu dzieci wymienionych w ust. 4 w przedszkolu pozostaną nadal wolne miejsca, przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych poza terenem miasta Pruszkowa.
6. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeśli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w siedzibie przedszkola w widocznym miejscu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów wyszczególnionych w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która upoważnia do przyjęcia.
8. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
9. W terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
10. Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o którym mowa w ust. 9.
11. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
12. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
13. Listy, o których mowa w ust. 7, podane do publicznej wiadomości, są publikowane nie dłużej niż do upłynięcia terminów, o których mowa w ust. 9-11.

§ 34

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia danego roku kalendarzowego.
3. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

§ 35

1. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe na obszarze miasta Pruszkowa, któremu gmina ma obowiązek zapewnić możliwość realizowania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub korzystania z wychowania przedszkolnego, nie zostało przyjęte do przedszkola, dyrektor przedszkola informuje o nieprzyjęciu dziecka Prezydenta Miasta. W tym przypadku Prezydent Miasta pisemnie wskazuje rodzicom inne publiczne przedszkole, szkołę podstawową albo inną publiczna formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole które mogą przyjąć dziecko.
2. Wnioski o przyjęcie dziecka 6-letniego przekazywane są do wskazanych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa przedszkoli publicznych, innych publicznych form wychowania przedszkolnego, albo do przedszkoli niepublicznych przez dyrektorów przedszkoli publicznych, w których były składane.
3. Rodzice dzieci 5, 4 i 3- letnich maja obowiązek w ciągu trzech dni od otrzymania od Prezydenta Miasta informacji określonej w ust. 1 dostarczyć „Wniosek o przyjęcie dziecka” do wskazanego przedszkola publicznego lub innej publicznej formy wychowania przedszkolnego albo niepublicznego przedszkola. Niedostarczenie przez rodziców „Wniosku o przyjęcie dziecka” w powyższym terminie jest równoważne z rezygnacją z miejsca wskazanego przez Prezydenta Miasta.

§ 36

W przypadku stwierdzenia, że dziecko zostało przyjęte do przedszkola na podstawie fałszywego oświadczenia rodziców lub poświadczenia przez rodziców nieprawdziwych danych we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, zostanie ono skreślone z listy wychowanków przedszkola.

§ 37

Harmonogram przyjmowania dzieci do przedszkola

1. Składanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola” na rok szkolny rozpoczynający się od miesiąca września danego roku kalendarzowego odbywa się od 6 marca do 31 marca danego roku kalendarzowego.
2. Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego przez Komisję rekrutacyjną odbywa się od 3 do 21 kwietnia danego roku kalendarzowego.
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 10 maja danego roku kalendarzowego.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – do16 maja danego roku.
5. Przeprowadzanie postępowania uzupełniającego (wyłącznie w przypadku gdy po przeprowadzeniu procesu rekrutacji pozostaną w przedszkolu wolne miejsca) odbywa się od 19 czerwca do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego.

§ 38

1. Rodzice mogą zrezygnować z miejsca w przedszkolu z końcem miesiąca po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia z 14-to dniowym wyprzedzeniem.
2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola w następujących przypadkach:

1) zalegania z odpłatnością za przedszkole dłużej niż 30 dni,
2) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,
3) gdy dziecko zagraża bezpieczeństwu innych wychowanków, po uprzednim zasięgnięciu opinii psychologa,
4) w przypadku stwierdzenia, że dziecko zostało przyjęte do przedszkola na podstawie fałszywego oświadczenia rodziców lub poświadczenia przez rodziców nieprawdziwych danych we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola,

ROZDZIAŁ IX
Majątek i finanse

§ 39

1. Majątek jednostki stanowi własność gminy przekazaną w zarząd zwykły Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Pruszkowie.
2. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Pruszkowa.

§ 40

1. Koszty działalności jednostki pokrywane są z dotacji miasta.
2. Ustalone przez Radę Miejską w Pruszkowie opłaty za przedszkole odprowadzane będą do budżetu miasta.

§ 41

1. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan rzeczowo – finansowy, którego projekt przygotowuje Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Miasta Pruszkowa w uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola.
2. Przedszkole rozlicza się z budżetem miasta na podstawie przepisów finansowych i uchwał Rady Miejskiej w Pruszkowie.
3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 42

1. Na mocy Uchwały Nr XXXIII/361/2001 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 22 marca 2001 r. obsługę finansowo – księgową i kadrową przedszkola prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Pruszkowie.
2. Zakres obsługi określa Statut Centrum Usług Wspólnych w Pruszkowie stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały XIII/361/2001 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 22 marca 2001 r.).

ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe

§ 43

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej- nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§44

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
– wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń
– udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

§ 45

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 46

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 47

Wszystkie nieujęte w niniejszym Statucie kwestie regulują:
Ustawa o systemie oświaty,
Ustawa Prawo Oświatowe
Karta nauczyciela,
Odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy i Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

§ 48

Statut wchodzi w życie z dniem 6 marca 2017r.
Data uchwalenia: 4 marca 2017r.