Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: kwiecień 2021

 

Wielkanoc 20.03-02.04.2021
– kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy
– współdecydowanie przy wyborze ubrania, zabawki, zabawy
– poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).
– odpowiadanie na zadane pytania
– dzielenie się swoimi przeżyciami.
– odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
– dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu
– dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
– uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

Wiosenne powroty 06-09.04.2021
– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bociana), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
– omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd).
– obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku)
– rozpoznawanie i nazywanie figur, znaków, symboli.
– skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
– wyszukiwanie przedmiotów po usłyszeniu ich nazw.
– określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
– liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
– liczenie na palcach.

Wiosna na wsi 12-16.04.2021
– poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi (dorosłych i młodych).
– rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych,
– porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa, nazywanie zwierząt.
– Rozwiązywanie zagadek
– skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
– liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
– liczenie na palcach.

Dbamy o przyrodę 17-25.04.2021
– poznawanie sposobów ochrony środowiska.
– uczestniczenie w pracach na terenie ogródka przedszkolnego (np. grabienie ziemi, wysiewanie nasion, sadzenie roślin).
– obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska.
– uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał,
– samodzielne eksperymentowanie z właściwościami materiałów, np. różnego rodzaju papierem.
– wskazywanie różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
– porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
– skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Moja miejscowość, mój region 24-28.04.2021
– określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto),
– nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc.
– zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, krajobrazu, zjawisk atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.).
– dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach,
– wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
– naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim z nimi kontakcie (budowanie babek z piasku, gniecenie papieru, lepienie bałwana itp.).
– wycinanie, wydzieranie, składanie papieru,
– poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej).
– zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
– skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
– słuchanie, rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów zwierząt, pojazdów.