Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: styczeń 2021

 

Mijąja dni, miesiące, lata 04-08.01.2021
– kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
– współdecydowanie przy wyborze ubrania, zabawki, zabawy
– poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).
– odpowiadanie na zadane pytania
– dzielenie się swoimi przeżyciami.
– odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
– dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu
– dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
– uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

Zima i zwierzęta 10-15.01.2021
– obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym nazywanie ptaków odwiedzających karmnik; dokarmianie ich.
– pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą.
– obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku)
– rozpoznawanie i nazywanie figur, znaków, symboli.
– skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
– wyszukiwanie przedmiotów po usłyszeniu ich nazw.
– określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
– liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
– liczenie na palcach.

Babcia i dziadek 18-22.01.2021
– nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.
– dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt
– uczestniczenie w przedszkolnych spotkaniach (uroczystościach) przedstawianie krótkiego programu artystycznego.
– skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
– liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
– liczenie na palcach.
– występowanie w krótkich montażach słowno-muzycznych z okazji Dnia Babci, Dnia Matki itp.

Projekt teatr 25-29.01.2021
– uczestniczenie w różnych zabawach ruchowo-naśladowczych
– recytowanie rymowanek, wierszy, połączone z odpowiednią mimiką, odpowiednim gestem, ruchem
– odgrywanie różnych ról w zabawach tematycznych
– uczestniczenie w przedstawieniach wystawianych przez starszych kolegów
– uczestniczenie w przygotowywaniu rekwizytów, elementów scenografii, strojów do przedstawień parateatralnych.
– słuchanie utworów instrumentalnych, np. muzyki filmowej.
– zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
– skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
– słuchanie, rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów zwierząt, pojazdów.