Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: listopad 2021

 

Moja rodzina
– nazywamy członków bliższej i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia,
– podajemy wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.
– wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestem, czynnościami).
– obserwujemy:
− to, co znajduje się najbliżej dziecka
− czynności wykonywane przez różne osoby; próby ich naśladowania.
– reagujemy na polecenia słowne,
– rytmicznie dzielimy słowa – nazwy obrazków (na sylaby)
– wysłuchujemy głoski na początku wyrazu
– skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela

Polska – moja ojczyzna
– poznajemy flagę i godło Polski
– Odnajdujemy Polskę na mapie, wskazujemy najdłuższą rzekę Polski
– Poznajemy nasze miasto Pruszków oraz jego charakterystyczne obiekty
– uczestniczymy w zabawach konstrukcyjnych.
– określamy miejsce zamieszkania (wieś, miasto).
– podawanie swojego imienia i nazwiska,
– podawanie swojego adresu zamieszkania.
– zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, krajobrazu, zjawisk atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.).
– potrafimy śpiewać Mazurek Dąbrowskiego- bierzemy udział w akcji MEN Szkoła do Hymnu.
– skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Polskie tradycje ludowe
– poznajemy wybrane urządzenia gospodarstwa domowego.
– uczestniczymy w zabawach konstrukcyjnych.
– uświadomienie zagrożeń wynikających z:
− korzystania z urządzeń elektrycznych bez zgody dorosłych.
– określamy miejsce zamieszkania (wieś, miasto).
– podawanie swojego imienia i nazwiska,
– podawanie swojego adresu zamieszkania.
– zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, krajobrazu, zjawisk atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.).
– oglądanie książek przedstawiających obiekty nieznane z bezpośredniej obserwacji.
– obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach.
– rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia,
– reagowanie na polecenia słowne.
– skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Gdzie można spotkać Małą i Wielką Niedźwiedzicę?
– pełnimy role społeczne (jako członków rodziny) podczas różnych zabaw tematycznych (np. w dom, w lekarza).
– pomagamy rodzicom w wykonywaniu różnych czynności,
– wyrażamy uczucia względem członków rodziny (słowami, gestem, czynnościami),
– uczestniczymy w wykonywaniu prostych prac domowych.
– przestrzegamy ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
– włączamy się w prace porządkowe w sali.
– przestrzegamy istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych,
– uzupełniamy braki na obrazkach.
– reagujemy na polecenia słowne..
– wykonujemy czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania.
– skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
– określamy rolę zawodów w życiu społecznym.