Harmonogram kwalifikacji dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 15 w Pruszkowie na rok szkolny 2017/2018

12 marca 2017 0 Comments


Uwaga!!!  Prosimy o uważne przeczytanie informacji dotyczących kwalifikacji dzieci.

Harmonogram:

  • 06.03.2017 – 24.03.2017 – wydawanie i przyjmowanie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018.
  • 06.03.2017 – 31.03.2017 – wydawanie i przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola” od dnia 01.09.2017r.
  • 03.04.2017 – 09.05.2017  – przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego.
  • 10.05.2017 – 15.05.2017  – wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • 16.05.2017 – wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Informacje dla Rodziców ubiegających się o przyjęcie dzieci do przedszkola

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest na podstawie:
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59, z późn. zm.),
2) Uchwały Nr XXXIX.309.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dn. 02.03.2017r. ,
3) Statutu przedszkola,

“Wniosek o przyjęcie do przedszkola” może być złożony do nie więcej niż trzech przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanego. We wszystkich złożonych wnioskach kolejność ta musi być taka sama.

Składając wypełnione wnioski rodzice (opiekunowie) przedstawiają do wglądu upoważnionej osobie:
dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania swoje i dziecka (dowód osobisty, meldunek czasowy, potwierdzoną notarialnie umowę najmu mieszkania),
książeczkę zdrowia dziecka z wpisanym bilansem.

Osoby spełniające warunki uprawniające do pierwszeństwa w przyjęciu dzieci do przedszkola, dołączają do “wniosku” dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w paragrafie 29 ust. 2 i 8 Statutu Przedszkola. Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Kopie dokumentów mogą być także poświadczone przez rodziców kandydata za zgodność z oryginałem.

Dzieci Rodziców zamieszkałych na terenie innych gmin mogą być przyjęte do przedszkola w drugiej kolejności, po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców miasta Pruszkowa.

Przedszkole Miejskie nr 15 nie prowadzi diet.

W przypadku stwierdzenia, że dziecko zostało przyjęte do przedszkola na podstawie fałszywego oświadczenia rodziców(opiekunów) lub poświadczenia przez nich nieprawdziwych danych we “wniosku o przyjęcie do przedszkola” dziecko zostanie skreślone z listy wychowanków.

 

Wymagane dokumenty – (do pobrania):